สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตอกย้ำความเหนือกว่าทางธุรกิจ ด้วยหลักสูตรใหม่ ผสานพลัง "นวัตกรรม" กับ "สีสันของวัฒนธรรม" สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยุคดิจิทัล     ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความเหนือกว่าทางธุรกิจ ด้วยหลักสูตรใหม่ ผสานพลัง "นวัตกรรมกับ "สีสันของวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยุคดิจิทัล เสริมศักยภาพอนาคตผู้ประกอบการสายพันธุ์ใหม่ให้สำเร็จได้เร็วแม้ยังเรียนอยู่

    วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการสร้างผู้ประกอบการ 
UploadImage
เสริมจุดแข็งให้นักศึกษาเด็กหัวการค้า ด้วยการพัฒนาสาขาใหม่ๆ ที่เน้น “นวัตกรรม” พร้อมเปิด "คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ" ที่จะนำ “สีสันของวัฒนธรรม” มาช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและเศรษฐกิจไทย รวมถึง "คณะวิทยพัฒน์" (Extension school) เพื่อต่อยอดความรู้และทักษะให้ผู้ประกอบการเติบโตสู่ความเป็นสากลได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจประเทศไทยยุค 4.0

     รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า "ประเทศไทยในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในทุกวงการ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ หลายภาคส่วนต้องปรับตัวให้ทัน  ภาคการศึกษาก็เช่นกัน ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง (Educational Transformation) และสอนให้นักศึกษาปรับเปลี่ยนวิธีคิด โดยให้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมที่เริ่มมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้ระยะหนึ่งแล้ว จึงได้เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนผ่านระบบ Digital Hybrid Learning System ที่ได้รับการยกย่องจาก Apple ในฐานะ Distinguished School ด้านการเป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน”

     “นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยฯ เน้นการสร้างเด็กหัวการค้าสายพันธุ์ใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE: Innovation Driven Entrepreneurs) โดยจับมือกับ MIT (Massachusetts Institute of Technology) และร่วมมือกับแพลทฟอร์ม E-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Alibaba Group จัดการแข่งขัน Young Ali Hero คัดเลือกนักศึกษาที่มีสินค้าและแบรนด์เป็นของตัวเอง พร้อมตะลุยส่งออกไปยังตลาดโลก” รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ กล่าว


UploadImage

     ในปีการศึกษา 2560 คณะต่างๆ ปรับตัวเตรียมรุกยุคดิจิทัลด้วยสาขาใหม่ล่าสุดที่นำนวัตกรรมมาเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น  สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech) คณะวิศวกรรมศาสตร์, สาขาการประกอบการดิจิทัล วิทยาลัยผู้ประกอบการ และกลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น 

     ด้านวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่นำรายได้เข้าประเทศไทย  จึงได้ยกระดับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมาเป็นคณะใหม่ ได้แก่ “คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ"  (School of Tourism and Services)  รวมถึงเปิดสาขาที่จะนำสีสันของวัฒนธรรมมาช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับเด็กหัวการค้า เช่น สาขาภาษาไทยและภาษาอาเซียนธุรกิจ ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนที่จะเป็นประโยชน์ในการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภาษามาเลย์ ภาษาเวียดนาม และภาษากัมพูชา  และสาขามีเดียดีไซน์  คณะนิเทศศาสตร์ 


UploadImage

     พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศพลิกโฉมหน้ากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) เพราะในยุค Disruptive ความรู้ต้องมีการผสมผสานข้ามสาย และต้องนำไปใช้ได้จริง ในสมัยนี้การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Practice) ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง เรียนรู้นอกห้องเรียน ลดความสำคัญของการสอบลง โดยเพิ่มวิชาให้หลากหลาย เช่น วิชาการประกอบการเชิงนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำธุรกิจได้จริงตั้งแต่ยังเรียนอยู่ รวมถึง วิชา Digital Coding, วิชาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์, วิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ และวิชาปรัชญาความรัก เป็นต้น เพื่อนักศึกษาทุกคนจะได้เลือกเรียนเป็นทักษะพื้นฐาน นำไปต่อยอดความรู้ในศาสตร์ที่แต่ละคนสนใจ และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในธุรกิจยุคดิจิทัล

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะช่วยให้เด็กหัวการค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้เร็วขึ้นตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย และนำพาธุรกิจให้เติบโตไปได้อย่างยั่งยืนสำหรับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ต้องการหาความรู้ และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้ทันกับความท้าทายของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ล่าสุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดตั้ง “คณะวิทยพัฒน์” ซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่หยุดนิ่งของผู้เรียน สร้างความแตกต่างให้เป็นผู้ประกอบการที่เหนือกว่าทางธุรกิจ


UploadImage 

คณะ/สาขาใหม่  ปีการศึกษา 2560

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
       · สาขาการท่องเที่ยว
       · สาขาการจัดการโรงแรม 
       · สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
       · สาขาการจัดการประชุม นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ

หลักสูตรอนุปริญญา    สาขาการจัดการโรงแรม  และสาขาการท่องเที่ยว   
คณะวิทยพัฒน์ (Extension school)
       - MBA Online   
       -  หลักสูตรระยะสั้น   เช่น การจัดการธุรกิจร้านอาหารอย่างยั่งยืน  

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์   
       - สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาอาเซียนธุรกิจ
       - สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        - สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจ 
       - กลุ่มวิชาย่อยภายใต้สาขาการตลาด ได้แก่ การตลาดดิจิทัล และ Sports and Event Marketing
       - หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท (4 + 1)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
       - สาขาเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech)

วิทยาลัยผู้ประกอบการ
   - สาขาวิชาการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
    -สาขาการประกอบการดิจิทัล digital business/ entrepreneur

คณะนิเทศศาสตร์ 
   - สาขามีเดียดีไซน์

สาขาใหม่ระดับปริญญาโท

   หลักสูตร   CEO MBA  สาขา Digital Business
   หลักสูตร  CEO MBA สาขา Innovative entrepreneur