สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"วันวิสาขบูชา" วันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

UploadImage
          วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะในวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นถึง 3 เหตุการณ์ก็คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า “วิสาขบูชา” แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ(เดือนที่ 2 ตามปฏิทินของอินเดีย) โดยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนของทุกปี 

UploadImage
          วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น วันสำคัญสากล (International Day) ส่วนในประเทศถือเป็นวันหยุดราชการรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ด้วยเช่นกัน โดยในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำบุญใส่บาตร การฟังธรรม การเวียนเทียน ฯลฯ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) และเหตุการณ์สำคัญทั้ง 3 ได้แก่ การประสูติ ของเจ้าชายสิทธัตถะ, การตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการเสด็จดับขัน ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้าในวาระสุดท้าย

UploadImage


          ฉะนั้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแบบนี้ เราในฐานะพุทธศาสนิกชนก็ควรที่จะออกไปร่วมพิธีพุทธบูชาและบำเพ็ญกุศล เพื่อแสดงออกถึงความเป็นพุทธมามกะที่ดี อีกทั้งยังได้ยังได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอบต่างๆ รวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธที่พึงมีพึงกันทำในวันสำคัญทางศาสนาแบบนี้อีกด้วย อย่าลืมไปเข้าวัดทำบุญกันนะคะ บั๊ยบาย ย ยย ย ย ย


อ้างอิง : wikipedia