สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสยามเตือน!! นักศึกษาแพทย์อาจไม่มีที่ฝึกงาน

       คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ออกแถลงการณ์  ฉบับที่ 3/2559 โดยระบุเนื้อหาบางส่วนว่า  "  มหาวิทยาลัยสยามยังมีรับนักศึกษาแพทย์จํานวน 15 รายเข้ามาศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยคัดเลือกจากระบบรับตรงของ กสพท. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงขอเรียนให้นักศึกษาทั้ง 15  รายนี้ทราบวา่ ขณะนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลหลักที่จะรองรับการจัดการศึกษาในระดับชั้นปีที่ 4-6 สําหรับท่านอยางเป็นทางการ ่ คณะฯ จึงแนะนําให้ท่านพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ที่ท่านจะพึงมีในการเข้าเรียนแพทย์ก่อน หากท่านยังตัดสินใจเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ท่านจะต้องรับทราบวา ขณะนี ่ ้ ยังไม่มีโรงพยาบาลหลักที่จะให้นักศึกษาแพทย์มาศึกษาในชั้นปีที่ 4-6 และท่านมีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาดังกล่าวเมื่อท่านศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามจนจบชั้นปีที่ 3  แล้ว "   รายละเอียดประกาศ ตามด้านล่างนี้เลยนะคะ 
  UploadImage
    เมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่แพทยสภา จากกรณีปัญหาการยกเลิกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลตำรวจ และมหาวิทยาลัยสยาม ในการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ ระดับชั้นคลินิก (ปีที่ 4-6)

ร.ศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา เปิดเผยว่าแพทยสภารับทราบปัญหาดังกล่าวในวันที่ 10 พ.ย 58 และนำเข้าพิจารณาเป็นวาระด่วน ของคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุม เมื่อวันที่ 12 พ.ย 2558 มีมติในการแก้ปัญหาดังกล่าาว
สรุปได้ดังนี้ 

       1. สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 ทางแพทยสภาจะร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ดำเนินการจัดหาสถานที่ศึกษาต่อในระดับคลินิก ชั้นปีที่ 4-6 ให้กับนักศึกษาทุกคน ในมหาวิทยาลัยที่เปิดการศึกษาอยู่แล้ว โดยรายละเอียดคืบหน้านักศึกษาจะติตตามได้จากประกาศของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวืทยาลัยสยาม ต่อไป
       2. ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามหยุดพักการรับนักศึกษาแพทย์ใหม่ไว้ก่อน
       3. สำหรับนักเรียนที่อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2559 ทางแพทยสภา ได้ดำเนินการขอความร่วมมือจากกสพท. ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยรายละเอียดขอให้ ติดตามทางหน้าเว็บไกสพท.ต่อไป "
       ทั้งนี้อุปนายกแพทยสภา ได้กล่าวย้ำว่า " ขอให้นักศึกษาแพทย์มั่นใจว่า แพทยสภาจะติดตามความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกความร่วมมมือดังกล่าวอย่างเต็มที่ ... ทุกคน
       ขอขอบคุณข้อมูลจาก : โพสต์ทูเดย์