สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โค้งสุดท้าย!!! AdmissionDirect 60 ตรวจสอบคณะ สาขา มหาวิทยาลัยที่ยังเปิดรับสมัคร


UploadImage

โครงการรับตรง 

     1.รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

     2.รับตรง ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 


*** ยังมีโครงการรับตรงอื่นๆ ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โครงการรับตรง (วิธีพิเศษ)

     1.รับตรง โควตาพิเศษสำหรับนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบ 2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     2.รับตรง โครงการรับเข้าศึกษาระบบรับตรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

     3.รับตรง โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     4.รับตรง โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข) (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


*** ยังมีโครงการรับตรง (วิธีพิเศษ) อื่นๆ ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่