สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ส.ค.ศ.ท. ขอกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม ไม่ตามอาเซียน

ส.ค.ศ.ท. ขอกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม ไม่ตามอาเซียน เหตุอากาศร้อน ค่าไฟพุ่ง นศ.ไม่มีที่ฝึกสอน

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษาและบุคลากรหลายๆ ส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดภาคเรียนตามอาเซียน ล่าสุด รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า 

จากการประชุม ส.ค.ศ.ท. ที่ผ่านมานี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอให้ปรับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยให้เหมาะสม เนื่องจากเห็นว่าการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูอย่างมาก เพราะไม่สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาที่เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต-นักศึกษาครู ทำให้นักศึกษาไม่มีสถานศึกษาให้ผู้เรียนครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และไม่มีครูพี่เลี้ยงช่วยฝึกประสบการณ์การสอนให้

 

“ ที่สำคัญเดือนเมษายน ที่แต่เดิมเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่และเป็นฤดูร้อนและเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เมื่อเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน จึงส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาไปช่วยครอบครัวทำงานได้ อีกทั้งอากาศยังร้อนจัด ทำให้สิ้นเปลืองค่าสาธารณูปโภค มีการใช้น้ำ-ไฟในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เป็นภาระทั้งตัวผู้เรียน สถาบันการศึกษา และงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ ส.ค.ศ.ท.จะนำมตินี้เสนอที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาต่อไป ” รศ.ดร.ประพันธ์ศิริกล่าว

สำหรับเรื่องการปรับหลักสูตรการผลิตครูนั้น ที่ประชุมเห็นว่า ต้องมีการศึกษา วิจัย และเก็บข้อมูลให้ลุ่มลึกและรอบด้านก่อน เพราะเป็นเรื่องสำคัญมากของประเทศ จำเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วม จากนั้นจึงจะสรุปเสนอ รมว.ศึกษาธิการพิจารณา    ที่มา : www.dailynews.co.th