สอบเข้ามหาวิทยาลัย

9 มิถุนายน "วันอานันทมหิดล"


          วันอานันทมหิดล เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่เคยทรงปกครองประเทศชาติในช่วงที่บ้านเมืองเกิดวิกฤต อีกทั้งยังได้ทรงเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ และพลานามัยของประชาชน ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลพระองค์จึงได้ก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนแพทย์อีกแห่งหนึ่งของประเทศในการผลิตแพทย์ให้มากขึ้น เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพราะในขณะนั้นมีโรงเรียนแพทย์เพียงแห่งเดียว คือ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน


          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงประสูติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู) ณ เมืองไฮเดเบอร์ก ประเทศเยอร์มัน ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาร่วมพระชนกชนนีอีก 2 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อทรงพระเยาว์พระองค์ทรงศึกษาในชั้นอนุบาลที่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และทรงเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ จากนั้นจึงได้เสด็จไปประทับต่อ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงได้ศึกษาต่อที่ โรงเรียนมีเรมองต์ และ โรงเรียนนูแวลเดอลา ตามลำดับ
 


          กิจกรรมต่างๆ ที่มีการจัดขึ้นเนื่องใน วันอานันทมหิดล เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงสร้างคุณูปการด่อวงการแพทย์และการศึกษามาจนถึงทุกวันนี้ อาทิ

 

- พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ที่ประดิษฐานหน้าอาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

- พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ของ คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

- พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 


- การจัดทำเข็มกลัดที่ระลึกเนื่องในวันอานันทมหิดล เพื่อออกรับบริจาคโดยนิสิตแพทย์ รายได้สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 

- การจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์เนื่องในวันอานันทมหิดล ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

- การจัดงานเสวนาเนื่องสัปดาห์วันอานันทมหิดล และ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

 

ข้อมูล : rakchawtai, wikipediachula