สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017 by Lenovo