สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 3 ทุนการศึกษา หลักสูตร Creative and Digital Economy คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตรายละเอียดผู้สมัครสอบชิงทุนหลักสูตร Creative and Digital Economy
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 
รายละเอียดทุน

     - ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท (ได้รับค่าหน่วยกิจและค่าบำรุงการศึกษา 100% ตลอดระยะเวลา ให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท แต่จ่ายไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ)

     - ทุนปริญญาตรี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ได้รับค่าหน่วยกิจและค่าบำรุงการศึกษา 100% ตลอดระยะเวลา ให้ทุนการศึกษา แต่จ่ายไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ)

     - ทุนปริญญาตรี ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ (ลดค่าหน่วยกิจและค่าบำรุงการศึกษา 50% ตลอดระยะเวลาที่ให้ทุนการศึกษา แต่จ่ายไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ)

     - โควตารับตรง

คุณสมบัตินักเรียนผู้เข้าสอบ 


     - กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

     - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับทุนปริญญาตรีต่อเนื่องโท และทุนปริญญาตรี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์)

     - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับทุนปริญญาตรีต่อเนื่องโท และทุนปริญญาตรี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์) ต้องยืนยันผลการเรียนอีกครั้ง ก่อนเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ หรือไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับทุนปริญญาตรี ประสิทธิ์ -  คุณหญิงพัฒนาอุไรรัตน์) ต้องยืนยันผลการเรียนอีกครั้ง ก่อนเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ 

สำหรับผู้สมัครปริญญาโท  :  เรียนทุกวันอาทิตย์ 9.00-16.30 น.

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนประเภท 30%

     1.ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีทุกสาขา

สำหรับผู้สมัครที่ทำงานอยู่ในสถาบันการเงินทุกประเภท 50%     

     1.เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

     2.มีผู้บริหารหน่วยงานทำหนังสือรับรองส่งตัวมา (1 สถาบันการเงิน 1 ทุน)

กำหนดการรับสมัคร

    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 

 สนใจรับทุน ที่นี่ หรือสอบถามเพิ่มเติม
คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผู้สนใจสมัครผ่านลิงค์ http://goo.gl/forms/qiIx4j8AElZW5c2m2 
คุณวนิดา 02-997 2200 ต่อ 1002 หรือ 1008 อีเมล์ wanida.c@rsu.ac.th