สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักศึกษาเมียนมาร์ Global MBA Offshore รุ่นที่ 4 (วิทยาเขตย่างกุ้ง) ศึกษาดูงานประเทศไทย

นักศึกษาเมียนมาร์ Global MBA Offshore รุ่นที่ 4 (วิทยาเขตย่างกุ้ง) ศึกษาดูงานประเทศไทย
 
           เมื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาชาวเมียนมาร์ระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาเขตย่างกุ้ง รุ่นที่ 4 กว่า 40 คน เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ จากบริษัทที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ อาทิ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (โรงงานข้าวตราฉัตร), บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
            ทั้งนี้ Global MBA Offshore Program เป็นหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ Republic of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI) โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 เพื่อให้บริการด้านการศึกษาในระดับปริญญาโทนอกประเทศไทย ใน 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตย่างกุ้งและวิทยาเขตมัณฑะเลย์  โดยปัจจุบันมีนักศึกษาชาวพม่าทั้งที่จบการศึกษาไปแล้วและกำลังศึกษาอยู่เกือบ 350 คน

                                                   
                                                 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage