สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหิดลอินเตอร์จัดโครงการพิเศษระยะสั้นให้นักศึกษาสิงคโปร์ MUIC-NTU Prelude Winter Program 2015

UploadImage

 มหิดลอินเตอร์จัดโครงการพิเศษระยะสั้นให้นักศึกษาสิงคโปร์

          หน่วยพัฒนาโครงการเพื่อสร้างความร่วมมือ และภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือกับ Office of Global Education and Mobility, Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ จัดโครงการ Business Management ให้กับนักศึกษาจำนวน 18 คน ระหว่างวันที่ 7-20 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยตลอดระยะเวลา 14 วัน นอกจากการเรียนการสอนด้านการบริหารธุรกิจในประเทศเปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์แล้ว  นักศึกษายังได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทย ภาษาและวัฒนธรรม   รวมถึงร่วมทัศนศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยกับนักศึกษาชาวไทยอีกด้วย

          จากความสำเร็จดังกล่าว Nanyang Technological University ได้ขอวิทยาลัยฯ จัดโครงการ Business Management อย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม 2559 และยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมนิทรรศการ Summer 360 @ NTU เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ให้แก่นักศึกษา NTU ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2559 อีกด้วย 
 
MUIC-NTU Prelude Winter Program 2015

          Recently, MUIC, Mahidol University, in collaboration with Global Education and Mobility, Nanyang Technological University (NTU), Singapore organized the Business Management Program for NTU 18 students from Dec. 7, 2015, to Dec. 20, 2015. For 14 days, the Project Development Unit and Business Administration Division of MUIC provided classes mainly in Business Management with background of History in Southeast Asia, and Introduction to Thailand and Culture. It also organized various field trips and workshops, so that the participants learned Thai Cultural Heritage through observation of original Thai life and through interacting with Thai students.

          With the success of this program, NTU has requested MUIC to organize the Business Management Program in summer and winter 2016. Moreover, MUIC is invited to promote program at “Summer 360 @ NTU, Singapore” in this coming January to target more students. “Increasing number of students in the program is what both universities prioritize, but to keep sustainable relationships and to carry wide understanding among Thai and Singaporean younger generations are one of the major goals of the ASEAN Community”.