สอบเข้ามหาวิทยาลัย

3 ทักษะที่จะทำให้ได้งานในบริษัท Startup และ SMEs

ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ Startup และ SMEs จำนวน 952 คน เรื่อง “ความต้องการแรงงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่ เพื่อรองรับ Thailand 4.0”
 

 

จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ถึงความต้องการแรงงานในด้านต่างๆ ที่เป็นบัณฑิตจบใหม่นั้น ผู้ประกอบการต้องการบัณฑิตที่มีทักษะที่ดีสามอันดับแรก คือ
อันดับ 1 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 50.53    
อันดับ 2 ด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 45.57   
อันดับ 3 ด้านการวิเคราะข้อมูล ร้อยละ 38.29

 

โดยผู้ประกอบการให้ความเห็นว่าในขณะที่เป็นนักศึกษาเรื่องที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการทำงานสามอันดับแรก คือ 
อันดับ 1 ด้านเทคโนโลยี / เว็บไซต์  ร้อยละ 61.85    
อันดับ 2 ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 29.93   
อันดับ  3 ด้านงานช่าง ( เช่น ยานพาหนะ, การต่อเติมบ้าน) ร้อยละ 25.71

 

คุณลักษณะที่สำคัญที่ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ใช้ในการพิจารณาในการรับเข้าทำงาน คือด้านบุคลิกภาพและอุปนิสัยของนักศึกษาที่ควรมีในการทำงาน โดยที่ในด้านบุคลิกภาพนั้นผู้ประกอบการมองว่าเรื่องที่นักศึกษาควรมี
อันดับ 1 ความเป็นผู้นำ  ร้อยละ 41.85   
อันดับ 2 การบริการด้วยใจ ร้อยละ 39.85     
อันดับ  3 การบริหารเวลา ร้อยละ 31.02

 

คุณลักษณะที่สำคัญที่ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ใช้ในการพิจารณาในการรับเข้าทำงาน คือด้านบุคลิกภาพและอุปนิสัยของนักศึกษาที่ควรมีในการทำงาน โดยที่ในด้านบุคลิกภาพนั้นผู้ประกอบการมองว่าเรื่องที่นักศึกษาควรมี
อันดับ 1 ความเป็นผู้นำ  ร้อยละ 41.85   
อันดับ 2 การบริการด้วยใจ ร้อยละ 39.85     
อันดับ  3 การบริหารเวลา ร้อยละ 31.02

 

สำหรับด้านลักษณะอุปนิสัยที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญในการเข้ารับทำงาน คือ
อันดับ 1 นักศึกษาต้องรู้จักการเข้าสังคมและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ชอบทำงานเป็นกลุ่ม ร้อยละ 75.75  
อันดับ 2 ใส่ใจความรู้สึกผู้ร่วมงานมากกว่าผลสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ 67.80   
อันดับ  3 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตนาการ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ร้อยละ 51.88