สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 13 โครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษษ 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาโดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

     คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร             
              - 3 สาขา
 19 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร     

           - 1 สาขา  12 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร     

           - 1 สาขา 10 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลกสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร     

           - 1 สาขา  2 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร     

           - 1 สาขา  5 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักศึกษาจากชนบทเข้าศึกษา

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร     

           - 1 สาขา  7 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร     

           -  1 สาขา  3 ที่นั่ง

คุณสมบัติเฉพาะ
     1.เป็นผู้ที่ผ่านการเเข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยาของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปเเข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจาการเข้าแข่งขันดังกล่าว
     2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่2 ปีการศึกษา 2560 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
     3.ก่อนเข้ารับการศึกษาต้องทำสัญญาผูกผันฝ่ายเดียว หรือทำสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฎิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆของรัฐ หลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร     

           - 1 สาขา  5 ที่นั่ง

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่การรับสมัครและการสอบคัดเลือกของคณะเเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุข กลุ่มลดความเหลื่อล้ำ คือ จังหวัดตราด โดย
        1.1.ต้องเป็นผู้ศึกษษชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 4-6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตราด
        1.2.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษษที่อยู่ในจังหวัดตราด
        1.3.ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหหมาย ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจนถึงวันสุดท้ายของการสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน(หากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายออกนอกภูมิลำเนาเดิมให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย) 
     2.มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษษปีที่ 4-6 (ปพ.1:พ)ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และ 5 โดยได้คะแนนเฉลี่ยนรวมทุกวิชาตลอด 4 ภาคเรียนการศึกษาไม่ต่ำว่า 3.5 หรือมีใบระเบียนแแสดงการผลการเรียนทุกภาคการศึกษาสำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษษตอนปลาย โดยได้คะแนนเฉลี่ยนรวมทุกวิชาตลอดชั้นปีที่1 ไม่ต่ำกว่า 3.5 
     3.ต้องไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษษจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
     4.ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญากับกระทรวงสาธารณะสุขที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณะสุขหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนชนบทเข้าศึกษา

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร     

           - 21 สาขา 128 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร     

           - 1 สาขา 78 ที่นั่ง

คุณสมบัติเฉพาะ
     1.เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่การรับสมัครและการสอบคัดเลือกของคณะเเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุข 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และสมุทรสาคา โดย
        1.1.ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหหมาย ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจนถึงวันสุดท้ายของการสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน(หากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายออกนอกภูมิลำเนาเดิมให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย) 
        1.2.เคยศึกษาชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 1-3 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 9 จังหวัดในข้อ 1 โดยมีใบระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ปพ.1:บ) เป็นหลักฐาน
     2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
     3.ต้องไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษษจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
     4.ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญากับกระทรวงสาธารณะสุขที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณะสุขหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร     

           - 1 สาขา  15 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษา

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร     

           - 1 สาขา  6 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางด้านกีฬาฟุตบอล

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร     

           - 12 สาขา  10 ที่นั่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่