สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จัดสอบทุน คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 4 ทุนการศึกษา มูลค่ารวมมากกว่า 1 ล้าน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดโครงการ CP Global Talent เพื่อให้นักเรียนชั้น ม. 6 มีโอกาสสอบชิงทุนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี  
 
ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 08:00 – 16:00 น.
ณ ห้อง 2-0215 ชั้น 2 อาคาร Convention Hall
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ  

 
โดยมีรายละเอียดทุนดังนี้  

1. ทุน 100 % เต็ม มูลค่า 585,000 บาท  
2. ทุน 100 % (เฉพาะค่าหน่วยกิจ) มูลค่า 381,000 บาท 
3. ทุน 50 % (เฉพาะค่าหน่วยกิจ) มูลค่า 190,500 บาท 
4. ทุน 30 % (เฉพาะค่าหน่วยกิจ) มูลค่า 114,300 บาท 
 
คุณสมบัติในการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา 

1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ  

2. มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ( TOEFL iBT 61 หรือ IELTS 5 ) (ถ้ามี)  
TOEFL score of 550 or above 
      TOEFL (iBT) score of 61 or above 
IELTS score of 5 or above 

3. ลงทะเบียนผ่านการสแกน QR Code  

4. หลักฐานการสมัคร ( นำมาในวันสอบ) 

     4.1 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
     4.2 สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ  
     4.3 สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ 
     4.4 รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 รูป 
     4.5 ผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ (ถ้ามี) 

5. ผู้สมัครต้องนำเอกสารทั้งหมดมายื่นด้วยตัวเอง ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 
 
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อคุณติรนันท์ เหรียญชัยเจริญ ผู้จัดการฝ่าย กิจกรรมการตลาด สำนักสื่อสารองค์กร E-mail: Tirananrea@pim.ac.th หรือ แฟกซ์ 0-2855-0469 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-2855-1273, 093-359-1563