สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมข้อสอบ PAT7.1 - PAT7.6 วิชาความถนัดทางภาษา ปี พ.ศ.2552 - 2554

รวมข้อสอบ PAT7.1 - PAT7.6 วิชาความถนัดทางภาษา ปี พ.ศ.2552 - 2554


ข้อสอบ PAT 7.1 วิชาความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

PAT 7.1 ปี 2552
     15 มีนาคม 2552 ไฟล์แนบ
     19 กรกฎาคม 2552 ไฟล์แนบ
       9 ตุลาคม 2552 ไฟล์แนบ
PAT 7.1 ปี 2553
       9 มีนาคม 2553 ไฟล์แนบ
     11 กรกฎาคม 2553 ไฟล์แนบ
     12 ตุลาคม 2553 ไฟล์แนบ
PAT 7.1 ปี 2554
       8 มีนาคม 2554 ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT 7.2 วิชาความถนัดทางภาษาเยอรมัน

PAT 7.2 ปี 2552

     15 มีนาคม 2552 ไฟล์แนบ
     19 กรกฎาคม 2552 ไฟล์แนบ
       9 ตุลาคม 2552 ไฟล์แนบ
PAT 7.2 ปี 2553
       9 มีนาคม 2553 ไฟล์แนบ
     11 กรกฎาคม 2553 ไฟล์แนบ
     12 ตุลาคม 2553 ไฟล์แนบ
PAT 7.2 ปี 2554
       8 มีนาคม 2554 ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT 7.3 วิชาความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

PAT 7.3 ปี 2552
     15 มีนาคม 2552 ไฟล์แนบ
     19 กรกฎาคม 2552 ไฟล์แนบ
       9 ตุลาคม 2552 ไฟล์แนบ
PAT 7.3 ปี 2553
       9 มีนาคม 2553 ไฟล์แนบ
     11 กรกฎาคม 2553 ไฟล์แนบ
     12 ตุลาคม 2553 ไฟล์แนบ
PAT 7.3 ปี 2554
       8 มีนาคม 2554 ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT 7.4 วิชาความถนัดทางภาษาจีน

PAT 7.4 ปี 2552

     15 มีนาคม 2552 ไฟล์แนบ
     19 กรกฎาคม 2552 ไฟล์แนบ
       9 ตุลาคม 2552 ไฟล์แนบ
PAT 7.4 ปี 2553
       9 มีนาคม 2553 ไฟล์แนบ
     11 กรกฎาคม 2553 ไฟล์แนบ
     12 ตุลาคม 2553 ไฟล์แนบ
PAT 7.4 ปี 2554
       8 มีนาคม 2554 ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT 7.5 วิชาความถนัดทางภาษาอาหรับ

PAT 7.5 ปี 2552
     15 มีนาคม 2552 ไฟล์แนบ
     19 กรกฎาคม 2552 ไฟล์แนบ
       9 ตุลาคม 2552 ไฟล์แนบ
PAT 7.5 ปี 2553
       9 มีนาคม 2553 ไฟล์แนบ
     11 กรกฎาคม 2553 ไฟล์แนบ
     12 ตุลาคม 2553 ไฟล์แนบ
PAT 7.5 ปี 2554
       8 มีนาคม 2554 ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT 7.6 วิชาความถนัดทางภาษาบาลี

PAT 7.6 ปี 2552

     15 มีนาคม 2552 ไฟล์แนบ
     19 กรกฎาคม 2552 ไฟล์แนบ
       9 ตุลาคม 2552 ไฟล์แนบ
PAT 7.6 ปี 2553
       9 มีนาคม 2553 ไฟล์แนบ
     11 กรกฎาคม 2553 ไฟล์แนบ
     12 ตุลาคม 2553 ไฟล์แนบ
PAT 7.6 ปี 2554
       8 มีนาคม 2554 ไฟล์แนบ