สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​อ.เก่ง AdmissionPremium มีโอกาสร่วมพูดคุยกับ ดร.สุวิทย์ ตามนโยบาย สนช. เน้นการทำงานเพื่อเร่งให้เกิด "Ease of Doing Innovation"


     ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบนโยบายในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ สนช. โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำพาประเทศไปสู่ "Thailand 4.0" ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้านหลัก ได้แก่

1. นโยบายเชิงปฏิบัติสำหรับการพัฒนานวัตกรรม - ระบบนวัตกรรมและระบบนิเวศที่เข้มแข็งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นวัตกรรมเกิดขึ้นและเติบโต ด้วยนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการระบบสนับสนุน ทำอย่างไรที่จะให้เราสามารถมีนโยบายด้านนวัตกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้และเกิดผลจริง

2. การสนับสนุนผู้ประกอบการเป้าหมาย - นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องของ S-Curve และไม่ใช่เรื่องของสาขาอุตสาหกรรม แต่เป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบถือเป็นหัวใจของการทำนวัตกรรม ทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น Startup, Smart Enterprises หรือ Global Competitive Corporates มีความพร้อมที่จะเติบโตและเกื้อกูลกัน

3. การผ่อนปรนข้อจำกัด - การจะมุ่งสู่ Thailand 4.0 จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเดิมๆ ที่ล้าสมัยที่เป็นข้อจำกัด จำเป็นต้องยกเลิกหรือหาช่องทางที่จะผ่อนปรนเพื่อให้นวัตกรรมสามารถเกิดและพิสูจน์ตัวเองได้ NIA ต้องทำหน้าที่เคลียร์ทางเพื่อให้คนทำนวัตกรรมได้ง่ายขึ้น

4. การเสาะหาโอกาสใหม่ - ตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรม และเป็นตัวเร่งที่ทำให้นวัตกรรมประสบความสำเร็จ การสร้าง พัฒนาและเชื่อมโยงนวัตกรรมไปสู่ตลาดจะช่วยเร่งสร้างตัวอย่างความสำเร็จของนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก

5. การขยายตัวไปสู่ภูมิภาค - การทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค (Science Parks) และ สนช. จะช่วยให้เกิดการกระจายตัวของการทำนวัตกรรมไปสู่ภูมิภาค และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนวัตกรรมภูมิภาค

6. ความตื่นตัวด้านนวัตกรรม - สร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมให้กับคนทุกระดับ เพื่อให้คนไทยคุ้นชิน ตระหนัก เห็นความสำคัญ และโอบรับนวัตกรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน


     เห็นได้ว่าสำนักงานจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนระบบที่นำไปสู่การปลดล็อคข้อจำกัด และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการสร้าง พัฒนาและเติบโตของนวัตกรรมในประเทศ หรือเร่งสร้างให้เกิด "Ease of Doing Innovation"


     อ.เก่ง และทีมงาน AdmissionPremium.com ได้มีโอกาสร่วมพูดคุย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามวิสัยทัศน์ ของ AdmissionPremium.com "เราสร้างมันอย่างตั้งใจ...เพื่อฝันที่ใหญ่กว่าที่คุณคิดว่าเป็นไปได้" รางวัลนวัตกรรมด้านการศึกษา 7Innovation 2017 พัฒนาโดย บริษัท อัพบีน จำกัด สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรา