สอบเข้ามหาวิทยาลัย

พบกันวันศุกร์นี้ AdmissionPremium.com บุก Chinese Camp 2560 ค่ายภาษาจีน @ SPU

 พี่เบล AdmissionPremium.com บุก Chinese Camp 2560
ค่ายภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันที่ 26-28 มกราคม 2561

ร่วมค้นหาคำตอบพร้อมกัน ว่าเราเหมาะกับการเรียนภาษาจีนหรือไม่ ???
 

 
กิจกรรม Chinese Camp 2560 (ค่ายภาษาจีน) คณะศิลปศาสตร์
วันที่ 26-28 มกราคม 2561
 
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561
08.30 - 09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน
09.10 - 09.30 น. พิธีเปิด ณ Exhibition Hall Zone C
                           กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานโครงการ
                           -โดยหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ   
                           กล่าวเปิดค่าย
                           -โดยคณบดีคณะศิลปะศาสตร์ ผศ. ดร.วราภรณ์  ไทยมา           
09.30 - 10.00 น.         - ชม Video แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุม และหลักสูตรภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ   
                           - รู้จักอาจารย์และรุ่นพี่ในหลักสูตรภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ   
10.10 - 12.00 น. นักเรียนทำ Pre Test HSK 4
12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน  
13.00 - 15.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “เรียนภาษาจีนอย่างไรให้ดี”
                           - โดย ครูพี่ป๊อป (ณัฐพงศ์ นำศิริกุล)
 
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
09.00 - 12.00 น. เทคนิคการทำข้อสอบ HSK ให้ได้คะแนนเต็ม
                           โดย อาจารย์สุกัญญา วศินานนท์
12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน  
13.00 - 15.00 น.         กิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับรุ่นพี่ และแบ่งเข้าฐานกิจกรรม 6 ฐาน
                           1.ใบ้คำ        2.โคมกระดาษ        3.พู่กันจีน
                           4.ตอบปัญหา       5.ชงชา          6.วาดหน้ากากจีน
 
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
9.00 - 11.00 น.            นักเรียนทำ Post Test HSK 4
11.00 - 11.30 น.        มอบประกาศนียบัตร และพิธีปิดงาน
                              - โดย ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์  รายละเอียดเพิ่มเติม

    - รีวิวสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

    - ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
 
U-Review รีวิวสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ (CBC)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม