สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 สอบวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561 ทั้งนี้ นักเรียนชั้น ม.6 ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  สทศ. ได้เปิดระบบให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560
นักเรียนเทียบเท่า ม.6 หากต้องการใช้ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ (นักเรียนเทียบเท่า ม.6 หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นาฏศิลป์ อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ Home school เป็นต้น)ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th  ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการภายในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ์สอบ