สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. จัดสอบ B-NET ด้วยระบบ E-Testing เพื่อขยายโอกาสและเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียน

  UploadImage

        เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2558 ให้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา โดยจัดสอบ 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาบาลี  วิชาธรรม  วิชาพุทธประวัติ  วิชาวินัย ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสอบเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ได้มอบให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 – 12 ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวม 12 แห่ง ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบในการบริหารการจัดสอบ
 
         การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2558 ได้ดำเนินการทดสอบแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ (Paper Pencil) และ (2) การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เพื่อเป็นการขยายโอกาสและเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) สรุปดังนี้
 
  1. การสอบ B-NET โดยใช้แบบทดสอบ (Paper Pencil) มีผู้มีสิทธิ์สอบ 10,440 คน แบ่งเป็น
    1. B-NET ม.3 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ    7,325       คน
    2. B-NET ม.6 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ    3,115       คน
 
  1. การสอบ B-NET ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) มีผู้มีสิทธิ์สอบ 25 คน แบ่งเป็น
    1. B-NET ม.3 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ    15    คน
    2. B-NET ม.6 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ    10    คน
 
         สำหรับการสอบ B-NET ในวันนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  สทศ. ขอขอบคุณศูนย์สอบและสนามสอบที่ปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบการสอบ รวมถึงดำเนินการมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ สทศ.
จะประกาศผลสอบ B-NET ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th