สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบทุนปริญญาตรีรวม 130 ทุน TNI International Program

ทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561
มอบทุนปริญญาตรีรวม 130 ทุน
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ) 
และหลักสูตร
TNI International Program ทุกสาขา

1.สอบตรง-ชิงทุน รอบที่ 2 หมดเขตรับสมัคร – 15 พ.ค.61 มีทุน 20 ทุน แบ่งเป็น 3 ประเภท

ทุนประเภทที่ 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 % และมีค่าครองชีพ (ปีละ 30,000 บาท)
ทุนประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 %                                    
ทุนประเภทที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %           

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในการใช้คืนทุนให้กับสถาบันฯ เมื่อจบการศึกษาแล้ว

คุณสมบัติผู้สมัคร
-  ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย แต่ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีสิทธิ์ชิงทุนได้
-  รายละเอียดแต่ละคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
  • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์เท่านั้น
  • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สายช่าง เท่านั้น
คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  •  กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
  • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทุกสาขา
**หมายเหตุ : สาขาการบัญชี, สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 - กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น

ขั้นตอนการคัดเลือก
1.สมัคร online ที่ tni.ac.th/register
2. สอบข้อเขียน
- วิศวะฯ : คณิต ฟิสิกส์  อังกฤษ
- IT : คณิต อังกฤษ ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บริหารฯ : คณิต สังคม  อังกฤษ
3. สอบสัมภาษณ์
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tni.ac.th/register/2017/main/index.php?option=news&category=2&id=31
 
2. Portfolio รอบที่ 2 หมดเขตรับสมัคร 25 มี.ค.61

   มีทุน 10 ทุน   ทุน  ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %
ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆในการใช้คืนทุนให้กับสถาบันฯ เมื่อจบการศึกษาแล้ว

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
2. ต้องมีผลงาน ในด้านใดด้านหนึ่ง ต่อไปนี้
- ด้านวิชาการ
- ด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ด้านภาษา
3. รายละเอียดแต่ละคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
**หมายเหตุ: สาขาการบัญชี, สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
- กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น

ขั้นตอนการคัดเลือก
1.สมัคร online ที่ http://tni.ac.th/register
2. สอบสัมภาษณ์ พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio


3. หลักสูตร TNI International Program หมดเขตรับสมัคร 30 มิ.ย.61 มอบทุนการศึกษา 30 ทุน 3 สาขา

- สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering : DGE)
-  สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (Data Science and Analytics: DSA)
-  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management: IBM)

     1. Types of Scholarships
Type One: Exemption of 100 % of tuition fee 
Type Two: Exemption of 50% of tuition fee
Type Three: Exemption of 25% of tuition fee

     2. Terms and Conditions
        These are bond-free scholarships which recipients must adhere to the terms and conditions as well as to maintain their academic performance in line with the criteria fixed by TNI below:
Type One: Average annual GPAX must not be lower than 3.25
Type Two: Average annual GPAX must not be lower than 3.00
Type Three: Average annual GPAX must not be lower than 2.75
 
Admission Requirements and Qualifications 
Completed or is studying in senior high school under the following conditions:
1.       Completed or is completing M.6 from accredited schools or equivalent;
2.       Completed or is completing Grade 12 as per US’ school system;
3.       Completed or is completing Year 13 as per UK’s school system;
4.       Holds a GED or IGCSE Certificate which is equivalent to high school transcript and submitted with a certified transcript issued by the Ministry of Education and a guaranteed student status issued by the applicant’s school ; or
5.       For any qualification other than the above mentioned, please contact Admissions   
               Center at tniinter@tni.ac.th

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่