สอบเข้ามหาวิทยาลัย

“ม.หอการค้าไทย” พร้อมสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ก้าวสู่ Trade & Service ร่วมกับ 11 บริษัทภาคเอกชน

     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ 11 บริษัทภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงความต้องการของ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายTrade & Service 4.0วันนี้ (19 มี.ค.61) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับคณะกรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ 11 บริษัทภาคเอกชน ด้านธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด,บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) และ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย Trade & Service 4.0

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำด้านธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรมบริการ  ซึ่งมี พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการเป็น Practice-University ที่ให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาในทุกคณะจะต้องมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถใช้นวัตกรรมและดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ หรือที่เรียกว่า IDE(Innovation Driven Entrepreneurship)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความพร้อมเดินหน้าให้ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแนวทางการเป็น Practice University ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน Work Integrated Learning หรือ WIL ร่วมกับ สถานประกอบการ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย Trade & Service 4.0 ด้วยเครือข่ายหอการค้าไทยที่เป็นจุดแข็งของเรา ผ่านโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการ(สหกิจศึกษา) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการฯ จากองค์กรภาคเอกชน 11 บริษัท มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนในการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีการตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการ ภายใต้เจตนารมณ์และหลักการร่วมกันในสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจ เศรษฐกิจและบริการของประเทศต่อไป

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดสาขาวิชาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ Big Data Management, Game Business, Digital Technology และ Digital Content Creation รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ได้แก่ Industry of Digital Communication Business และ Data Science ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา จากองค์กรผู้สนับสนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการ(สหกิจศึกษา)จำนวน 30 ทุน ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 พร้อมได้รับโอกาสในการทำงานตั้งแต่ขณะที่กำลังเรียนอยู่ และภายหลังจบการศึกษาแล้วเพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดประสบการณ์ตรงโดยเป็นไปตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่กำลังเดินหน้าสร้าง “นักรบเศรษฐกิจ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ยุคดิจิทัล 4.0” ที่แตกต่าง ใฝ่เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีความคิดเชิงนวัตกรรม มีความสามารถในการปรับตัว ทำงานด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้ และที่สำคัญ “กล้าลงมือทำ” เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศทั้งในภาคธุรกิจและการบริการในยุคธุรกิจดิจิทัล ให้เกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในโลกแห่งเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

ขอขอบคุณที่มา : PPTV