สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษา 100 ล้าน ร่วมปั้นเด็กไทยสู่มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส

UploadImage
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ได้แก่

ทุนสำหรับนักศึกษาใหม่

 
ประเภททุน จำนวนทุน ระยะเวลารับสมัคร
ทุนเรียนดี ได้แก่    
1. ทุนไสว-สนั่น
12
รอบ 1 วันที่ 1 - 31 มี.ค. 2559
สอบจริง 4 เม.ย. 2559
2. ทุนพระสิทธิธาดา
46
รอบ 1 วันที่ 1 - 31 มี.ค. 2559
สอบจริง 4 เม.ย. 2559
3. ทุนมหาวิทยาลัยพี่-โรงเรียนน้อง
50
โรงเรียนในโครงการเป็นผู้คัดเลือก
4. ทุนตัวแทนจังหวัด
40
โรงเรียนในโครงการเป็นผู้คัดเลือก
5. ทุนสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ
10
โรงเรียนในโครงการเป็นผู้คัดเลือก
ทุนสนับสนุนการศึกษา ได้แก่
 
 
1. ทุนในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1
สำนักราชเลขาธิการเป็นผู้คัดเลือก
2. ทุนในพระอุปภัมภ์พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
1
สำนักราชเลขาธิการเป็นผู้คัดเลือก
3. ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
5
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นผู้คัดเลือก
ทุนเสริมโอกาส ได้แก่
 
 
1. ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่
16
1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2559
สอบจริง สอบเป็นช่วงๆ วันที่ 2-6 พ.ค. 2559
2. ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้คัดเลือก
3. ทุนเสริมโอกาสสำหรับข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน
2
1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2559
ทุนความสามารถทั่วไป ได้แก่
 
 
1. ทุนความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ
5
1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2559
2. ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ
5
1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2559
3. ทุนศิลปินและสื่อมวลชน
5
1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2559
4. ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
2
(รอบแรก) 1 - 31 มี.ค. 2559
(รอบสอง) 1 - 29 เม.ย. 2559
สอบจริง วันที่ 2 พ.ค. 2559
5. ทุนนักกีฬาดีเด่น
(ประเภทของชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร)
ตามมติคณะกรรมการ
ให้เป็นไปตามที่ศูนย์กีฬากำหนด 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล กำหนดตามที่ สกอ. จัดสรร
กองทุนเพื่อการศึกษา(กรอ.) กำหนดตามที่ สกอ. จัดสรร
 
 
 • ผู้ที่เคยกู้ กยศ. มาแล้ว ไม่ต้อง ชำระค่าเล่าเรียนก่อน
 • ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้รายใหม่ กยศ. หรือ กรอ. ชำระเพียงค่ายืนยันสิทธิ์ 3,600 บาท (มหาวิทยาลัยจะคืนให้เมื่อ กยศ. หรือ กรอ. โอนเงิน)
 • ผู้ที่ไม่กู้ สามารถแบ่งจ่ายเป็นรายงวดได้ โดยชำระงวดแรกเพียง 10,000 บาท
 

ทุนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทุน มธบ.) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่

 • ทุนเรียนดี
  • ทุนเรียนดีไสว- สนั่น
  • ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา
  • ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง
 • ทุนสนับสนุนการศึกษา
  • ทุนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  • ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
  • ทุนตัวแทนจังหวัด
  • ทุนสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ
 • ทุนเสริมโอกาส
  • ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่
  • ทุนเสริมโอกาสข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน
UploadImage
 

หมายเหตุ
: ทุน ม.พี่ - ร.ร.น้อง/ทุนตัวแทนจังหวัด/ทุนเครือข่ายวิชาชีพ
ติดต่อกลุ่มงานบริหารธุรกิจภายในประเทศ โทรศัพท์ 0-2954-7300-29 ต่อ 595, 651
: ทุนศิลปินและสื่อมวลชน
ติดต่อฝ่ายสื่อสารการตลาดหมายเลขโทรศัพท์ 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 538, 560
: ทุนนักกีฬาดีเด่น สมัครได้ตั้งแต่ 2 พ.ย. 58 - 5 ก.พ. 59 ทดสอบความสามารถในวันที่ 6 - 7 ก.พ. 59 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ติดต่อศูนย์กีฬาหมายเลขโทรศัพท์ 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ676,206,312
 

นักศึกษาสามารถขอใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่จุดรับสมัคร หรือ  Download ใบสมัครขอทุนมหาวิทยาลัย (ทุน มธบ.) เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร
(ต้องเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของเอกสาร)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบ รบ. หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา
 • ผลงานการประกวด หรือแข่งขัน (กรณีขอทุนความสามารถพิเศษ)
 • เขียนเรียงความบอกเล่าถึงความเดือดร้อนทางด้านการเงินของนักศึกษาและครอบครัวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 (กรณีขอทุนเสริมโอกาส)

การส่งใบสมัครขอทุนการศึกษา

 • ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัคร ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์รายละเอียดทุนการศึกษา 

1.ทุนไสว - สนั่น


วัตถุประสงค์ : สนับสนุนให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมให้รับทุนการศึกษาและเป็นกำลังสำคัญของ มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติ
     - นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
     - นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป

จำนวนเงินทุน
    ค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายเดือนละ 4,000 บาท ให้ทุนระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายให้ใช้จ่ายระหว่างศึกษาอย่างต่ำเดือนละ 4,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 25472. ทุนพระสิทธิธาดา

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

คุณสมบัติ
- นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
- นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป

จำนวนเงินทุน
  ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการรับทุน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 25473. ทุนตัวแทนจังหวัด

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทำกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ โรงเรียน หรือจังหวัด

คุณสมบัติ
   นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวช , ปวส GPA. 3.00ขึ้นไป โดย ผอ. โรงเรียนคัดเลือกมา และผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จำนวนเงินทุน
   ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการรับทุน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 25474. ทุนเสริมโอกาสผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีความจำเป็นทางการเงิน

คุณสมบัติ
    นักเรียนที่จบชั้น ม. 6 , ปวช , ปวส GPA. 2.00 ขึ้นไป มีความจำเป็นทางการเงินเป็นอย่างยิ่ง

จำนวนเงินทุน
   ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจะได้รับค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคการศึกษาต่อปีสำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปีสำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้จำนวนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณาการให้ทุน

เงื่อนไขการรับทุน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 25475. ทุนสำหรับข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่หน่วยงานพิจารณาเห็นว่า เป็นผู้ที่สมควรให้เพิ่มพูนความรู้เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ
ผู้ที่จบชั้น ม. 6 , ปวช , ปวส GPA. 2.00 ขึ้นไปรับราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการรับทุน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 25476.ทุนนักกีฬาดีเด่น

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาในระดับเขต ระดับกีฬาแห่งชาติ หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช , ปวส มีความสามารถด้านกีฬา เคยเป็นนักกีฬาระดับชาติ ระดับเยาวชนแห่งชาติ หรือเทียบเท่า โดยมีใบรับรองผลการแข่งขันประกอบการพิจารณา

จำนวนเงินทุน
ให้จ่ายเท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริงปีละ 3 ภาคการศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยที่ยังมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันกีฬาให้มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการรับทุน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 25477. ทุนศิลปินและสื่อสารมวลชน 

วัตถุประสงค์
    เพื่อส่งเสริมศิลปินและสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่น

คุณสมบัติ
    นักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช , ปวส และเป็นศิลปินและสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่น

จำนวนเงินทุน
    ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการรับทุน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 25478. ทุนความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

วัตถุประสงค์
    เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ ชนะเลิศการแข่งขันและอื่น ๆ

คุณสมบัติ
    นักเรียนที่จบชั้น ม. 6 , ปวช , ปวส โดยมีเอกสารรับรองผลงานในสาขาวิชานั้นๆ

จำนวนเงินทุน
   ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการรับทุน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 25479.ทุนความสามารถพิเศษอื่น ๆ

วัตถุประสงค์
    เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถนอกเหนือจากด้านวิชาการ ด้านกีฬาและด้านกิจกรรม

คุณสมบัติ
    นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช , ปวส GPA. 2.00 ขึ้นไป มีเอกสารรับรองผลงาน

จำนวนเงินทุน
    ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการรับทุน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 254710. ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์หรือดนตรี

คุณสมบัติ
- นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
- นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 2.50 ขึ้นไป
- นักเรียนที่มีผลคะแนน O - NET วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาคณิตศาสตร์ ทั้งสองวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในวิชานั้น
- นักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้โดยผ่านระบบการสอบวัดความรู้ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

จำนวนเงินทุน
   ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ทั้งนี้จำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ได้รับขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุน

เงื่อนไขการรับทุน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 254711.ทุนมหาวิทยาลัยพี่ - โรงเรียนน้อง

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ มหาวิทยาลัยพี่-โรงเรียนน้อง

คุณสมบัติ

    นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป และมีกิจกรรมที่โดดเด่น โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกมา และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

จำนวนเงินทุน

     ให้ทุนระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการรับทุน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547


 
12.​กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

คุณสมบัติ
    นักศึกษาที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 มีสัญชาติไทย มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา และบิดามารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้รวมกันไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
จำนวนเงินทุน

จำนวนเงินที่กู้ได้
1. กู้เป็น ค่าเล่าเรียน จำนวนเงินกู้ได้ตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ ไม่เกินวงเงินที่ สกอ. กำหนด และจำนวนเงินที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัย
2. กู้เป็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว : กู้ได้เดือนละ 2,200 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
ระยะเวลาเริ่มชำระหนี้คืนกองทุน กยศ.
เมื่อสำเร็จการศึกษา / เลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี และชำระหนี้ให้หมดภายใน 15 ปี13. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

คุณสมบัติ
   นักศึกษาที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 มีสัญชาติไทย และบิดามารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้รวมกันไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี สามารถกู้ได้เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไข

จำนวนเงินทุน -

จำนวนเงินที่กู้ได้
1.กู้เป็น ค่าเล่าเรียน จำนวนเงินกู้ได้ตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ ไม่เกินวงเงินที่ สกอ. กำหนด และจำนวนเงินที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัย
2.กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ส่วนค่าครองชีพ กู้ได้เดือนละ 2,200 บาท(รายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน 200,000 บาท/ปี)
3.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาเริ่มชำระหนี้คืนกองทุน กรอ. เมื่อสำเร็จการศึกษาและมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 16,000 บาทขึ้นไป และชำระหนี้ ให้หมดภายใน 15 ปี


ข้อมูลจาก : http://www.dpu.ac.th/admission/scholarship.php , http://www.dpu.ac.th/fund/