สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระบบสอบตรง - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านเวชกิจฉุกเฉิน และด้านสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก

UploadImage


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ 
ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแล้วทุกคนจะถูกประกาศเป็นผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ เนื่องจากจะมีการประเมินคะแนนการสัมภาษณ์ร้อยละ ๒๐ ก่อนการคัดเลือก ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ตรงตามความเป็นจริง แล้วทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ จะถูกตัดสิทธิการเข้าสัมภาษณ์ จากเอกสารหลักฐานไม่ผ่าน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ ไม่ใช่การประกาศผลการคัดเลือก ซึ่งจะต้องนำคะแนนจากการสัมภาษณ์เข้าประมวลผลคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง วัน-เวลา ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วิธีการ
๏ ลงชื่อเข้าระบบ
๏ ที่ชุดเมนูสำหรับผู้สมัคร click ผลการคัดเลือก และอ่านอย่างละเอียดให้เข้าใจ
การประกาศผล
๏ ประกาศผลภาพรวม ได้แก่ ท่านมีสิทธิเข้าสัมภาษณ์
การเข้าสัมภาษณ์ยังไม่ต้องส่งผลการตรวจร่างกาย ต้องดูประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ [ผู้ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่จะต้องตรวจและส่งผลการตรวจร่างกายยังวิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนด
ผู้มีสถานะเป็นตัวสำรอง (ไม่ผ่านการคัดเลือก) จะได้รับการประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพิ่มเติมตามวันที่กำหนด ซึ่งวิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์จะเป็นผู้ติดต่อกับผู้สมัคร (หรือผู้ติดต่อกรณีที่ติดต่อกับผู้สมัครโดยตรงไม่ได้)