สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 10 ผู้ยื่นเลือกสูงสุดในโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน #สถิติจากโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน Admissions SIM

จากช่วงการรับสมัครแอดมิชชันน้องๆ​หลายคนน่าจะได้เข้ามาใช้โปรแกรมหลายๆ​ อย่างจากเว็บไซต์​ AdmissionPremium โดยเฉพาะ​ 2 โปรแกรมหลักที่ได้รับความนิยมสูงช่วงแอด​ อย่างโปรแกรมประเมิน​โอกาสสอบติด​ และโปรแกรมจำลองแอกมิชชัน วันนี้เรามีตารางสรุปจากหนึ่งในนั้น​ คือโปรแกรมจำลองแอดมิชชันมาให้น้องๆ​ ได้ดูไว้เป็นข้อมูล​ ซึ่งถ้าคณะสาขาใดที่มีจำนวนผู้ยื่นเลือกในโปรแกรมจำลองแอดมิชชันนี้สูงกว่าจำนวนรับ การจำลองนั้นจะยิ่งแม่นยำมากขึ้นด้วย
 
นอกจากนี้​ #dek62 ยังสามารถนำไปใช้วางแผนสำหรับการแอดในปีหน้าได้อีกด้วย
 
ดาวน์โหลดตารางสรุปสถิติ Admission Simmulator ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2561 (ทุกรหัส) >> ไฟล์แนบ


Top 10 ผู้ยื่นเลือกสูงสุด 2561
โปรแกรมจำลองแอดมิชชัน
สถิติจากโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน Admission Simmulator ณ เวลา 21:50 น. วันที่ 26/06/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 9,834 คน
1. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. วิทยาเขตบางเขน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
5. คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
==========================
 
Top 10 สาขาบีญชี
ผู้ยื่นเลือกสูงสุดในโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน
สถิติจากโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน Admission Simmulator ณ เวลา 10:50 น. วันที่ 29/06/61  ผู้ใช้ทั้งหมด 10,731 คน
 
1. วิทยาเขตบางเขน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. วิทยาเขตบางเขน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. คณะสังคมศาสตร์ (กำลังดำเนินการจัดตั้ง คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบ ตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 ปี (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร


  
==========================
 
Top 10 คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ยื่นเลือกสูงสุดในโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน
 
สถิติจากโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน Admission Simmulator ณ เวลา 11:39 น. วันที่ 29/06/61  ผู้ใช้ทั้งหมด 10,731 คน

1. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
7. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
9. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ. 6 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร


  
==========================
Top 10 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
ผู้ยื่นเลือกสูงสุดในโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน
สถิติจากโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน Admission Simmulator ณ เวลา 11:02 น. วันที่ 28/06/61 ผู้ใช้ทั้งหมด 10,395 คน
 
1. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
9. คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
==========================
Top 10 บริหารธุรกิจ
ผู้ยื่นเลือกสูงสุดในโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน
สถิติจากโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน Admission Simmulator ณ เวลา 22:11 น. วันที่ 26/06/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 9,834 คน
1. วิทยาเขตบางเขน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. วิทยาเขตบางเขน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. วิทยาเขตบางเขน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบ ตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 ปี (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. คณะสังคมศาสตร์ (กำลังดำเนินการจัดตั้ง คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วิทยาเขตบางเขน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. วิทยาเขตบางเขน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
==========================
 

Top 10 อัตราการแข่งขันสูงสุด 2561
โปรแกรมจำลองแอดมิชชัน
สถิติจากโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน Admission Simmulator ณ เวลา 16:46 น. วันที่ 18/06/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 8,122 คน 
 
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. คณะทันตแพทยศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เกณฑ์การคัดเลือกของ กสพท มหาวิทยาลัยบูรพา
9. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
10. วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
==========================
 

Top 10 อัตราการแข่งขันสูงสุด
ในโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน
สถิติจากโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน Admission Simmulator ณ เวลา 10:43 น. วันที่ 13/06/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 6,107 คน
 
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลกั สูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เกณฑ์การคัดเลือกของ กสพท มหาวิทยาลัยบูรพา 
6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
==========================


Top 10 คณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
ผู้ยื่นเลือกสูงสุดในโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน
สถิติจากโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน Admission Simmulator ณ เวลา 14:54 น. วันที่ 12/06/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 5,384 คน
 
1. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี) วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. วิทยาเขตบางเขน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
==========================


Top 10 คณะรัฐศาสตร์
ผู้ยื่นเลือกสูงสุดในโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน
สถิติจากโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน Admission Simmulator ณ เวลา 11:23 น. วันที่ 11/06/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 4,385 คน
 
1. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการูปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์(รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
6. คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่2 เลือกสอบวิชา ภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
8. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
==========================

Top 10 ผู้ยื่นเลือกสูงสุดในโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน
สถิติจากโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน Admission Simmulator ณ เวลา 10:36 น. วันที่ 0806/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 1,875 คน
 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการูปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์(รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์(รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์(รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. วิทยาเขตบางเขน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
==========================

 
Top 10 คณะวิศวกรรมศาสตร์
อัตราการแข่งขันสูงสุดในโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน
สถิติจากโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน Admissions SIM ณ เวลา 11:42 น. วันที่ 15/05/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 19,655 คน
 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
==========================

 
 Top 10 สาขายอดนิยม อัตราการแข่งขันสูงสุด
สถิติจากโปรแกรมจำลองแอดมิชชั่น Admissions SIM ณ เวลา 10:25 น. วันที่ 17/05/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 20,005 คน

1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. คณะทันตแพทยศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

==========================
 
Top 10 คณะแพทยศาสตร์
อัตราการแข่งขันสูงสุดในโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน
สถิติจากโปรแกรมจำลองแอดมิชชั่น Admissions SIM ณ เวลา 11:53 น. วันที่ 17/05/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 20,005 คน
1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะแพทยศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
6. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7. คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (วท.บ.) * มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
10. คณะแพทยศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 
==========================
 
Top 10 นิติศาสตร์
อัตราการแข่งขันสูงสุดในโปรแกรมจำลองแอดมิชชัน
สถิติจากโปรแกรมจำลองแอดมิชชั่น Admissions SIM ณ เวลา 10:03 น. วันที่ 22/05/61 จากผู้ใช้ทั้งหมด 20,335 คน
1. คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
5. คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
==========================