สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ. เปิดศูนย์ “พี่ช่วยน้องสอบ TCAS” 9 แห่งทั่วประเทศ พร้อมระดมทีมให้คำปรึกษาการสมัครรอบ Admission

     
     ทปอ. เปิดศูนย์  “พี่ช่วยน้องสอบ TCAS”  9 แห่งทั่วประเทศ พร้อมระดมทีมให้คำปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกเฉพาะกิจรองรับการสมัครรอบ Admission
 
     กรุงเทพฯ 11 มิถุนายน 2561 - ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดศูนย์  “พี่ช่วยน้องสอบ TCAS”ศูนย์เฉพาะกิจให้คำปรึกษาการรับสมัคร TCAS รอบ 4   จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   4. มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  5.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 9. สำนักงาน ทปอ. ถนนศรีอยุธยา โดยศูนย์ดังกล่าวจะมีผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่คำปรึกษาการสอบเข้า ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบ TCAS รอบที่ 4 รวมถึงมีระบบคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกสำหรับการสมัคร   ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2561 อย่างไรก็ตาม กำหนดการการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบ TCAS  รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission  กำหนดปิดรับสมัคร ในวันที่ 16 มิถุนายน เวลา 24.00 น. โดยนักเรียนสามารถเข้าไปสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ http://tcas.cupt.net/    ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  และ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า   ทปอ. ได้เปิด  เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบ TCAS  รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission  ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร ทปอ.จึงได้เปิดศูนย์ “พี่ช่วยน้องสอบ TCAS” ศูนย์เฉพาะกิจให้คำปรึกษาการรับสมัคร TCAS รอบ 4  จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
 1. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โทร 053-948-914  ถึง 18 (ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา) เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  โทร. 095-671-6259 , 095-669-4704 , 043-202-660 เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
 3. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ณ งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล ตึก LRC (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ถนนกาญจวณิชย์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   โทร. 074-289-255 ถึง 8 เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
 4. ภาคกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  หน่วยสอบ Admissions อาคารอธิการ 2 มศก.  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
 5. กรุงเทพมหานคร จุดที่ 1  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สำนักทะเบียนและประมวลผล  สจล. ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ   โทร. 02-329-8203 เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
 6. กรุงเทพมหานคร  จุดที่ 2   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   งานรับเข้าศึกษา  กองบริการการศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2  ถนนประชาราษฎร์    เขตบางซื่อโทร. 02-555-2000 ต่อ 1623 1626 1627
 7. กรุงเทพมหานคร  จุดที่ 3  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ hotline โทร. 090-9951845 และ 094-1798285 เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
 
 1. กรุงเทพมหานคร  จุดที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02 564 4441-79 ต่อ 1633
  ถึง 1638   มือถือ 091 576 0868
 2. กรุงเทพมหานคร  จุดที่ 5 สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ณ  ชั้น 3  อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตึกเก่า) ถนนศรีอยุธยา  ราชเทวี กรุงเทพฯ โทร 0-2354-3728 , 02-354-5150 ถึง 2   เวลาทำการ 08.30-19.00 น.
โดย ศูนย์ “พี่ช่วยน้องสอบ TCAS”  มีการให้บริการ 2 ส่วนได้แก่บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS  รอบที่ 4   อาทิ  แนะนำขั้นตอนและปัญหาในการสมัคร    ปัญหาขัดข้องการเข้าระบบสารสนเทศ  ปัญหาการจ่ายเงินซ้ำซ้อน  ฯลฯ    ตลอดจนยังได้อำนวยความสะดวกในการจัดคอมพิวเตอร์ในการรับสมัคร นอกจากนี้ ทปอ. ยังได้รวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการให้นักเรียน อาทิ ข้อมูลการรับสมัครย้อนหลัง คะแนนสูงสุด ต่ำสุด ของสาขาวิชาต่างๆ   โดยนักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ที่  http://tcas.cupt.net/ ทั้งนี้ “ทปอ มีเจตนาและนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบ เพื่อสร้างความเสมอภาคด้านโอกาสในการเข้าศึกษาต่ออย่างเท่าเทียมและจะทปอ. ไม่ทิ้งนักเรียนที่ได้รับปัญหาอย่างแน่นอน” ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย        ด้าน รศ. เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึง  กำหนดการการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบ TCAS  รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission  ล่าสุด  โดย ทปอ. กำหนดให้นักเรียนยื่นใบสมัครพร้อมคณะแนนตามหลักเกณฑ์ของแต่สาขาที่นักเรียนประสงค์จะศึกษาต่อ จำนวนสูงสุด 4 อันดับ  ระหว่างวันที่  12-16 มิ.ย. 61 โดยผู้สมัครสามารถชำระค่าสมัครระหว่าง 12-17 มิ.ย. 61  และหลังจากนั้นจะประมวลผลให้แล้วเสร็จ เพื่อประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่  4 ก.ค. 61 ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค. 61 ตามกำหนดการของแต่ละสถาบัน และในกระบวนการสุดท้าย ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 19 ก.ค. 61

     โดยนักเรียนสามารถเข้าไปสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ http://tcas.cupt.net/ ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-5150-2 หรือเข้าไปที่ https://www.facebook.com/cuptthailand/