สอบเข้ามหาวิทยาลัย

SPU : 5 นักศึกษานิเทศก์ศาสตร์ ม.ศรีปทุม คนเก่ง ไอคิวดี รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษา 2/2557

UploadImage
 
     ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 จำนวน 5 คน จากคณะนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ น.ส.ธิดาพร ภูแดนแผน นศ.สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รางวัลรองอันดับ 1 จากสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 2 คน ประกอบด้วย น.ส.พิมพาภรณ์ มีรสสม และน.ส.จิตตราพร แม้นจิตร  ,รางวัลรองอันดับ2 มี2รางวัล ประกอบด้วย น.ส.มณฑ์พัฒน์ จีระวิวิธพร และนายสุรศักดิ์ ภู่พยอม จากสาขาวิชาการโฆษณา  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่  13 กรกฎาคม 2558 ทีผ่านมา