สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร" เน้นการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จในระดับสากล


     มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดด้รับการรับรองให้ร่วมเป็นมหาวิทยาลัยพันธมิตรของสถาบัน CFA Institute University Affiliation Program ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเนื้อหาหลักสูตรของสาขาวิชาการเงินและการธนาคารของแสตมฟอร์ด ได้รับการรับรองหลักสูตรว่ามีความสอดคล้องกับ CFA Program Candidate Body of Knowledge ถึง 70% อีกทั้งยังมุ่งเน้นการปลูกฝังมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือ CFA Institute Code of Ethics and Standards of Practice เป็นการปูทางให้นักศึกษามีความพร้อมในการสอบ Chartered Financial Analyst หรือ CFA ซึ่งเป็นคุณวุฒิด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการยอมรับระดับสากล 
 
     "นักศึกษาในหลักสูตรนี้ จะได้ศึกษาและเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จในระดับสากล" มร.นีล กูวีร์ Head of University Relations ของสถาบัน CFA Institute  กล่าว "โดยการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของโครงการ CFA และหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในอนาคต จะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งที่จะช่วยนักศึกษาในการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CFA Institute ที่เติบโตขึ้นเพื่อสนับสนุนมาตรฐานจริยธรรม  การศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม"


 
     สำหรับ หลักสูตรการเงินและการธนาคาร ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จะครอบคลุม 3 หัวข้อหลักของการตัดสินใจด้านการเงิน คือ การลงทุน สถาบันการเงิน และการเงินธุรกิจ นักศึกษาจะมีความเข้าใจในทางทฤษฎี พร้อมทั้งทักษะ และความเชี่ยวชาญทางการปฏิบัติโดยมืออาชีพด้านการเงินและธนาคาร นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของห้องปฏิบัติการ Bloomberg Financial Markets Lab นักศึกษาจะได้ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเหมือนกับมืออาชีพตัวจริง จำลองการซื้อขายหุ้น พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล และสถานการณ์จากธุรกิจจริงแบบเรียลไทม์

     อีกทั้ง นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร ยังสามารถเลือกเดินทางไปศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี แบบสองปริญญา ที่ University of the West of England หรือ University of Northampton ที่ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและจากมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนในประเทศอังกฤษ

     นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดยังมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจและสถาบันทางการเงินมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเดินทางไปเรียนรู้และศึกษาดูงานกับมืออาชีพ อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (มหาชน) จำกัด (ประเทศไทย) และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น การศึกษาดูงานจะช่วยให้ นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจการทำงานในบรรยากาศจริงของแต่ละภาคส่วนของอุตสาหกรรม รวมไปถึงการได้พบปะและพูดคุยกับตัวแทนของบริษัทต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและนำไปต่อยอดการทำงานในอนาคต


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stamford.edu