สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผลจัดการอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมบน Social Media ปี 2018 จาก uniRank
นอกจากผลการจัดอันดับคุณภาพและความนิยมของมหาวิทยาลัยไทยจากเว็บไซต์ที่ได้ประกาศไปแล้ว uniRank ยังมีผลการจัดอันดับ ความนิยมของมหาวิทยาลัยจาก Social Media ที่ประกาศออกมาพร้อมกันด้วย ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยจากความนิยมของทั้ง 2 แพลทฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดฮิตอย่าง Facebook และ Twitter

โดยมีเกณฑ์สำคัญคือ ยอดกดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจ
อย่างเป็นทางการ และยอดผู้ติดตามจากแอคเค้าท์ Twitter อย่างเป็นทางการของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการจัดอันดับด้าน Social Media นี้ จะไม่นับคุณภาพทางวิชาการหรืออันดับโลกของแต่ละมหาวิทยาลัย

ซึ่งจากผลการจัดอันดับดังกล่าว มีมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศทั้งหมด 76 แห่งที่ติดอันดับความนิยมบน 
Facebook สูงที่สุด และมีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับความนิยมบน Twitter ทั้งหมด 30 แห่ง ซึ่งผลของแต่ละแพลทฟอร์ม เราได้คัดและแบ่งหมวดหมู่มาให้ ดังนี้Top 10 มหาวิทยาลัยในไทยที่ได้รับความนิยมที่สุดบน Facebook ปี 2018
อันดับ 1  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
อันดับ 2  มหาวิทยาลัยรังสิต
อันดับ 3  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อันดับ 4  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อันดับ 5  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 6  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
อันดับ 7  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
อันดับ 8  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อันดับ 9  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อันดับ 10  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
Top 10 มหาวิทยาลัยรัฐ 
อันดับ 1  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อันดับ 3  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อันดับ 4  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อันดับ 5  มหาวิทยาลัยบูรพา 
อันดับ 6  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อันดับ 7  มหาวิทยาลัยมหิดล 
อันดับ 8  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อันดับ 9  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อันดับ 10  มหาวิทยาลัยขอนแก่น Top 10 มหาวิทยาลัยเอกชน 
อันดับ 1  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
อันดับ 2  มหาวิทยาลัยรังสิต 
อันดับ 3  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อันดับ 4  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อันดับ 5  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

อันดับ 6  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
อันดับ 7  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
อันดับ 8  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

อันดับ 9  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
อันดับ 10  มหาวิทยาลัยชินวัตร TOP 10 มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 
อันดับ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อันดับ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
อันดับ 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
อันดับ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
อันดับ 5  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
อันดับ 6  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
อันดับ 7  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อันดับ 8  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อันดับ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
อันดับ 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


-----Top 10 มหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับความนิยมที่สุดบน Twitter
อันดับ 1  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อันดับ 2  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อันดับ 3  มหาวิทยาลัยรังสิต
อันดับ 4  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
อันดับ 5  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อันดับ 6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อันดับ 7  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อันดับ 8  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อันดับ 9  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
อันดับ 10  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Top 10 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐ 
อันดับ 1  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อันดับ 2  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อันดับ 3  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อันดับ 4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อันดับ 5  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 

อันดับ 6  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อันดับ 7  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
อันดับ 8  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
อันดับ 9  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อันดับ 10  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Top 8 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 
อันดับ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต
อันดับ 2  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
อันดับ 3  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อันดับ 4  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อันดับ 5  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

อันดับ 6  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อันดับ 7  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
อันดับ 8  มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
- - - 


ดูอันดับและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม
>>> Top Thai Universities on Facebook 2018 
>>> Top Thai Universities on Twitter 2018