สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ GAT/PAT 2562

GAT/PAT

ผลคะแนนสอบ GAT/PAT จะถูกนำมาเป็นคะแนนที่ใช้สำหรับสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 
 

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ GAT/PAT 2562 

กำหนดการ

สอบ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผล 1 เมษายน 2562
 
 

วิชาสอบ

1. GAT (General Aptitude Tests)
เป็นแบบทดสอบความถนัดทั่วไป แบ่งเป็น 2 ส่วน คือความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50% ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50%
2.PAT (Professional and Academic Aptitude Test)
เป็นความรู้พื้นฐานและศักยภาพที่จะใช้สำหรับเรียนต่อในวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (มีทั้งหมด 7 ภาษา)
 
หมายเหตุ : เกณฑ์ สัดส่วน คะแนนการใช้สมัครสอบในแต่ละรอบแตกต่างกัน น้องๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา เลือกสอบตามเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ต้องการสมัคร
 
 

TCAS รอบที่ใช้

TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
TCAS รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน
TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ