สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ GAT/PAT 2562

GAT/PAT

ผลคะแนนสอบ GAT/PAT จะถูกนำมาเป็นคะแนนที่ใช้สำหรับสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 
 

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ GAT/PAT 2562 

กำหนดการ


ลงทะเบียน/สมัครสอบ
1 - 15 ธันวาคม 2561
 
ชำระเงินค่าสมัครสอบ
1 - 16 ธันวาคม 2561 
 
เลือกสนามสอบ
1 - 17 ธันวาคม 2561 
 
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
1 - 28 ธันวาคม 2561 
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ
8 มกราคม 2562 
 
จัดการทดสอบ
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
 
ประกาศผลสอบ
1 เมษายน 2562
  
 

วิชาสอบ

1. GAT (General Aptitude Tests)
เป็นแบบทดสอบความถนัดทั่วไป แบ่งเป็น 2 ส่วน คือความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50% ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50%
2.PAT (Professional and Academic Aptitude Test)
เป็นความรู้พื้นฐานและศักยภาพที่จะใช้สำหรับเรียนต่อในวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (มีทั้งหมด 7 ภาษา)
 
หมายเหตุ : เกณฑ์ สัดส่วน คะแนนการใช้สมัครสอบในแต่ละรอบแตกต่างกัน น้องๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา เลือกสอบตามเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ต้องการสมัคร
 
 

TCAS รอบที่ใช้

TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
TCAS รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน
TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
 

ตารางสอบ GAT/PAT
 

เรื่องที่ออกสอบ GAT PAT

 

GAT ความถนัดทั่วไป

ส่วนที่ 1  การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
รูปแบบข้อสอบ :  บทความ+เชื่อมโยง
รวม 20 ข้อ 150 คะแนน
 
ส่วนที่ 2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
1. Expression
2. Vocabulary
3. Reading Comprehension
4. Structure and Writing
รูปแบบข้อสอบ :  5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 60 ข้อ 150 คะแนน
 


PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

เนื้อหา
1. ตรรกศาสตร์
2. เซต
3. ระบบจำนวนจริง
4. ความสัมพนธ์ และฟังก์ชัน
5. ฟังก์ชันตรีโกนมิติ
6. เรขาคณิตวิเคราะห์
7. ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเซียล และฟังก์ชันลอการิทึม
8. เมทริกซ์
9. เวกเตอร์
10. จำนวนเชิงซ้อน
11. กำหนดการเชิงเส้น
12. ลำดับและอนุกรม
13. แคลคูลัสเบื้องต้น
14. การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
15. ความน่าจะเป็น
16. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
17. การแจกแจงปกติ
18. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
 
ศักยภาพ
การคิด และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
 
รูปแบบข้อสอบ :     5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 30 ข้อ 180 คะแนน
                            ระบายคำตอบ/ค่าตัวเลข 15 ข้อ 120 คะแนน
รวม 45 ข้อ 300 คะแนน
 


PAT 2 ความถนัด ทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหา
1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
3. สารและสมบัติของสาร
4. แรงและการเคลื่อนที่
5. พลังงาน 
6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
7. ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
ศักยภาพ
1. คิดแบบนักวิทยาศาสตร์
2. ทักษะการอ่านบทความ/สถานการณ์/การทดลองทาง วิทยาศาสตร์
 
รูปแบบข้อสอบ :  5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน
 


PAT 3  ความถนัดทาง วิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหา
1. กลศาสตร์ แรง มวล และการเคลื่อนที่
2. ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
3. เคมี สาร และสมบัติของสาร
4. พลังงาน ความร้อน และของไหล
5. คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
 
ศักยภาพ
1. การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์
2. ความถนัดเชิงช่าง
3. ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง
4. สามัญสํานึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
5. การแก้ปัญหา 
6. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
รูปแบบข้อสอบ :     5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 60 ข้อ 240 คะแนน
                             ระบายคำตอบ/ค่าตัวเลข 10 ข้อ 60 คะแนน
รวม 70 ข้อ 300 คะแนน
 


PAT 4 ความถนัด ทางสถาปัตยกรรม ศาสตร์

เนื้อหา
1. ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
2. ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
 
ศักยภาพ
1. การรับรู้รูป 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบ
2. การวิเคราะห์เชิงตรรกะ 
3. ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และทักษะการวาดภาพ
 
รูปแบบข้อสอบ :     5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 20 ข้อ 60 คะแนน
                                เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 10 ข้อ 30 คะแนน
                                อัตนัย ตรวจด้วยคน 4 ข้อ 210 คะแนน
รวม 34 ข้อ 300 คะแนนPAT 5 ความถนัด ทางวิชาชีพครู

เนื้อหา
1. ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
2. สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม
 
ศักยภาพ
1. สมรรถนะ และคุณสมบัติของความเป็นครู
2. สมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้
 
รูปแบบข้อสอบ :  5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 120 ข้อ 300 คะแนน
 PAT 6 ความถนัด ทางศิลปกรรมศาสตร์

เนื้อหา
1. ความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์
2. ความรู้ทางทัศนศิลป์ และออกแบบ
3. ดนตรีไทย ดนตรีสากล
4. นาฏศิลป์/การแสดง
5. บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง
 
ศักยภาพ
1. ศักยภาพการรับรู้ รูป 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบศิลป์
2. การคิดสร้างสรรค์ – จินตนาการ
3. การรับรู้ ภาพด้วยสายตาเพื่อการจําลองภาพ สิ่งที่เราเห็นในสิ่งแวดล้อม และนํามาสร้างแรง บันดาลใจ และงานสร้างสรรค์
4. พื้นฐานความรู้การวาดภาพ และองค์ประกอบศิลป์
5. พื้นฐานความรู้ทางด้านเครื่องดนตรี
6. บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง
 
รูปแบบข้อสอบ :     5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 90 ข้อ 225 คะแนน
                                เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 10 ข้อ 75 คะแนน
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน
 


PAT 7.1  ภาษาฝรั่งเศส

เนื้อหา
1. คําศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
3. สํานวน (Expression)
4. วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
5. การออกเสียง (Prononciation)
 
ศักยภาพ
1. ความสามารถในการอ่าน และการเขียน
2. ความสามารถในการสื่อสาร
 
รูปแบบข้อสอบ :  4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน
 


PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน

เนื้อหา คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน (Wortschatz und Strukturen)
1. คําศัพท์แยกตามประเภทของคํา รวมทั้งสํานวนที่ประกอบขึ้น จากคํานามและคํากริยา (Nomen-Verb-Verbindungen) และสํานวนที่มีความหมายเฉพาะ (idiomatische Ausdrücke)
2. ไวยากรณ์ระดับคําและประโยค (Grammatik)
 
ศักยภาพ
1. ความสามารถในการใช้คําศัพท์และสํานวนในภาษาเยอรมัน สถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ในชีวิต ประจําวัน (Ausdrücke und Wendungen in verschiedenen Situationen und Kontexten im Alltag)
2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ การสรุปความ การขยาย ความและการตีความ (Lesen) - การใช้เทคนิคการอ่านลักษณะต่าง ๆ ทําความเข้าใจตัว บทภาษาเยอรมันที่มีความยาวแตกต่างกันไป เพื่อตอบ คําถามและเติมคําหรือข้อความที่เหมาะสมในช่องว่าง (Lesetexte unterschiedlicher Länge und Lückentexte) - ทั้งนี้ตัวบทจะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ ปัจจุบันและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน เป็นภาษาราชการ (D-A-CH-Landeskunde) ด้วย
 
รูปแบบข้อสอบ :  4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน
 PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหา
1. คําศัพท์ขั้นพื้นฐาน 
2. คันจิขั้นพื้นฐาน
3. ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
4. ญี่ปุ่นศึกษา
ศักยภาพ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการเขียน
3. ความสามารถในการอ่าน
 
รูปแบบข้อสอบ :  4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน
 


PAT 7.4  ภาษาจีน

เนื้อหา
1. คําศัพท์ และสํานวน
2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง 
3. สัทอักษร
4. ความรู้ทั่วไป
5. อักษรจีน
6. การเขียน
7. การอ่าน
8. สนทนา
 
ศักยภาพ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการอ่าน
3. ความสามารถในการเขียน
 
รูปแบบข้อสอบ :  4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน
 


PAT 7.5  ภาษาอาหรับ

เนื้อหา
1. ไวยากรณ์
2. วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
3. คําศัพท์
4. ความเข้าใจภาษา
 
ศักยภาพ
ความสามารถในการอ่าน
 
รูปแบบข้อสอบ :  4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน
 


PAT 7.6  ภาษาบาลี

เนื้อหา
1. คําศัพท์พื้นฐาน 
2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง 
3. ความเข้าใจภาษา
 
ศักยภาพ
1. ความสามารถในการอ่านเขียน 
2. ความสามารถในการแปลความ 
3. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ
 
รูปแบบข้อสอบ :  4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน
 


PAT 7.7  ภาษาเกาหลี

เนื้อหา
1. ไวยากรณ์ 
2. คําศัพท์
3. สังคมและวัฒนธรรม
 
ศักยภาพ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการอ่าน
 
รูปแบบข้อสอบ :  4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน