สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดระบบให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ทุกระดับชั้น (รอบที่ 1) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561


     สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดระบบให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 โดย สทศ. จะเปิดระบบให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ทุกระดับชั้น (รอบที่ 1) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 หากทางโรงเรียนตรวจสอบแล้ว และต้องการเพิ่ม/ลดจำนวนนักเรียนให้ดำเนินการผ่านระบบ O-NET ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2561 (สทศ.จะไม่อนุมัติกรณีขอแก้ไขชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือ แก้ไขข้อมูลเด็กพิเศษ หากโรงเรียนประสงค์จะแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ใช้แบบฟอร์ม สทศ.6 แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องนำส่งที่สนามสอบในวันสอบ O-NET


      สำหรับนักเรียนเทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2561 ส่วนนักเรียนเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ  สทศ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 เป็นต้นไป


(นักเรียนเทียบเท่า หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นาฏศิลป์ อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ Home school เป็นต้น) ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการภายในช่วงเวลาดังกล่าว สทศ.จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ 
 
      กำหนดการสอบ O-NET ป.6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2562) O-NET ม.3 สอบวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2562) และ O-NET ม.6 สอบวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 (ประกาศผลสอบวันที่ 31 มีนาคม 2562) ติดตามรายละเอียดการสอบ O-NET ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th


     สำหรับ นักเรียนเทียบเท่า ม.6 หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นาฏศิลป์ อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ Home school เป็นต้น หากต้องการใช้ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 เช่น ใช้เป็นองค์ประกอบการคัดเลือกใน TCAS62 ให้สมัครสอบได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ