สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม ! ทุกคณะสุดฮิต มหาวิทยาลัยสยาม


คณะแพทยศาสตร์ School of Medicine
หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) Doctor of Medicine (M.D.) หลักสูตร 6ปี

 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 ที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอน มีมาตรฐานระดับสากล  พร้อมร่วมมือกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  และกระทรวงสาธารณสุข  มุ่งเน้นสร้างนักศึกษาแพทย์ให้มีวินัย ใช้แนวการเรียนการสอนแบบ Problem-based เน้นให้คิดและวิเคราะห์ นักศึกษาต้องค้นหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะไปเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตคณะเภสัชศาสตร์
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มุ่งเน้นการผลิตเภสัชกรด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรประจำบ้านที่มีคุณภาพและมีความเป็นสากล การเรียนการสอนแนวใหม่เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้โดยใช้โจทย์จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้มีสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับ Liverpool John Moores University (UK),School of Pharmacy, University of Hawaii at Hilo (US),School of Pharmacy, University of Maryland (US),University of Graz (Austria) และมหาวิทยาลัยอื่นๆในอาเซียน

การสอนและการวิจัยสามารถประกอบอาชีพเภสัชในสายงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา เภสัชชุมชน เป็นผู้จัดการ หรือเจ้าของกิจการร้านยา รวมทั้งสายงานด้านการตลาด ผู้แทนจำหน่ายยา การวิเคราะห์ยา  อาหาร เวชภัณฑ์ งานด้านวิชาการ
หลักสูตร 6 ปี 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ School of Information Technology

สาขาวิชาแอนิเมชันและครีเอทีฟมีเดีย มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบและผลิตงานแอนิเมชันและดิจิทัลคอนเทนต์ เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและศิลปะ ได้ใช้อุปกรณ์ทันสมัย เพื่อผลิตและสร้างสรรค์ผลงานตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 
คณะศิลปศาสตร์ School of Liberal Arts

มุ่งผลิตผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยวนักศึกษาจะได้เรียนรู้การปฏิบัติจริง พร้อมทั้งจัดเตรียมคอร์สสอนภาษาที่ 3 เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส ให้นักศึกษาได้เรียนจากอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษาโดยตรง นักศึกษาจะได้ฝึกงานในสถานที่ทำงานจริง กว่า 400 ชม. โปรแกรมการเรียนมีทั้งภาคภาษาไทย และอังกฤษ ภาคภาษาอังกฤษนักศึกษาจะได้เรียนกับเพื่อนต่างชาติ จากนานาประเทศ

ประกอบด้วย 3 สาขา

- สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
- สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
- สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการคณะบริหารธุรกิจ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเก่งทั้งวิชาการและการประยุกต์ พร้อมทำงานในภาครัฐ เอกชน และธุรกิจส่วนตัว ส่งเสริมให้นักศึกษาเสริมทักษะในวิชาชีพ เช่น มีการฝึกงาน 200 ชั่วโมง มีโครงการสหกิจศึกษา นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี สามารถเลือกศึกษาตามแผนการเรียนก้าวหน้า สำเร็จการศึกษาได้เร็ว มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและมีคุณภาพ ผู้ที่ทำงานสามารถมาเรียนได้ในวันอาทิตย์

คณะบริหารธุรกิจยังได้เตรียมสมรรถนะพื้นฐานให้กับนักศึกษา เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ส่งเสริมให้มีการสอบธรรมศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรที่ดีของสังคม

ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจเปิดสอนในระดับปริญญาตรี  ทั้งสิ้น 5 สาขาวิชา โดยประกอบไปด้วยภาควิชาต่างๆ จำนวน 5 ภาควิชา ดังนี้
1. ภาควิชาการบัญชี
2. ภาควิชาการเงินและการลงทุน
3. ภาควิชาการตลาด
4. ภาควิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ
5. ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ


คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลิตวิศวกรในสาขายานยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา คอมพิวเตอร์ อุตสาหการ และการพิมพ์ เป้าหมาย คือ การมุ่งให้เยาวชนสามารถพัฒนาความรู้ในวิชาชีพของตน มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา อย่างทันสมัย และสร้างทักษะจากงานวิจัย เพื่อเพิ่มความสามารถและความมั่นใจในตนเอง ทั้งการลงมือปฏิบัติและการบริหารจัดการ
บัณฑิตที่จบจากคณะนี้ของมหาวิทยาลัยสยามสอบติดอันดับต้นๆทุกปีของสภาวิศวกรเพื่อรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม


 
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และนิทรรศการวิชาการ “สยามนิทัศน์ 2018”
27-29 พ.ย. 2561  เวลา 08.30-16.00 น. เจอกันที่ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม
(ลงสถานี BTS บางหว้า)


มาพบกับดีเจเอกกี้ และ นิว ฐิติภูมิ ที่จะมาให้แนวคิด และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

"อิสระเลือก อิสระคิด ชีวิตการเรียน ยุคใหม่"