สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​บุคลิกที่ใช่ กับอาชีพในอนาคต

บุคลิกที่ใช่ กับอาชีพในอนาคต

 
พี่เชื่อว่าช่วงนี้ยังมีน้องๆ อีกไม่น้อยที่ยังค้นหาตนเองไม่เจอ วันนี้พี่มีหนึ่งทฤษฎีมาฝากน้องๆ โดยทฤษฎีนี้เรียกว่า "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ของจอห์น แอล ฮอลแลนด์ ที่เป็นผู้สร้าง "แบบสำรวจความพอใจในอาชีพ" โดย ฮอลแลนด์ เชื่อว่าบุคลิกภาพของคนจะสะท้อนผ่านการเลือกอาชีพ น้องๆ ลองประเมินตนเองดูแล้วมาดูว่าบุคลิกของน้องๆ เหมาะสมกับอาชีพใดและควรเรียนคณะหรือสาขาใด
 

1. "ช่างจินตนาการ" (Artistic) เปรียบเสมือน "ผีเสื้อ"

 
ลักษณะทั่วไป : ชอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับนามธรรม เป็นอิสระ รักความงาม มีความเป็น ตัวของตัวเองสูง ชอบใช้ชีวิตและกิจกรรมแบบตามลําพัง ชอบทางศิลปะ ไม่ชอบเลียนแบบ
มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์
 
ลักษณะเด่น : มีสุนทรี มีศิลปะ ชอบคิดคํานึง ชอบครุ่นคิดคนเดียว ชอบเขียน อ่านโครงกลอน ชอบร่างภาพ ระบายสี ดูละคร ฟังเพลง เล่นดนตรี เป็นต้น
 
อาชีพที่เหมาะสม : นักเขียนการ์ตูน, นักออกแบบบรรจุภัณฑ์, นักออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์, นักออกแบบเครื่องประดับ, นักออกแบบแฟชั่น, นักออกแบบเว็บไซต์,งานทางด้านสื่อสารมวลชนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง,ศิลปิน หรือ ครู-อาจารย์
 
คณะหรือสาขาที่สอดคล้อง : คณะมนุษยศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์,  คณะวารสารศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ,  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,
คณะนิเทศศาสตร์, คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์, คณะดุริยางคศิลป์


2. "ละเอียดรอบคอบ" (Conventional) เปรียบเสมือน "ผึ้ง"

 
ลักษณะทั่วไป : ชอบใช้กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและกิจกรรมทางภาษา ยึดถือประเพณี ชอบทําตามระเบียบแบบแผนมากกว่าการริเริ่มด้วยตนเอง เป็นพวกวัตถุนิยม และเจ้าระเบียบ ไม่ค่อยยืดหยุ่น ชอบเลียนแบบ ชอบเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นํา เป็นต้น
 
ลักษณะเด่น : มีความรับผิดชอบสูง กล้าแสดงผลงาน ชอบพึ่งพาอาศัยผู้อื่น รักษา ระเบียบประเพณี เป็นต้น
 
อาชีพที่เหมาะ : นักโภชนาการ, ผู้นำของเข้าหรือส่งออกสินค้า, นักบัญชี, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, ผู้ดูแลคลังสินค้า, ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ประเมินทรัพย์สิน, ตำรวจ, เลขานุการ, ข้าราชการ, ครู-อาจารย์
 
คณะหรือสาขาที่สอดคล้อง : คณะสหเวชศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์ , คณะวารสารศาสตร์, คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์


3. มด  “นักมุมานะ มุ่งมั่น” (Realistic)

 
ลักษณะทั่วไป :  ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกําลัง ชอบทำงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ เช่น เครื่องจักรกล ทักษะทางภาษา ทักษะ
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีน้อย มักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้อง กับบุคคลหรือไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผู้อื่น ค่อนข้างจะมีลักษณะที่เป็นชายสูง สนใจเศรษฐกิจและการเมือง ในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผน
 
ลักษณะเด่น :  มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น กล้าแสดงผลงาน ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคมมีน้อย
 
อาชีพที่เหมาะ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน, อาชีวอนามัย, สถาปนิก, วิศวกรด้านไฟฟ้า, วิศวกรด้านเครื่องกล, วิศวกรยานยนต์ และอวกาศยาน, ทันตแพทย์,
วิศกรด้านอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม, วิศวกรด้านการสำรวจขุดเจาะ, นักกายภาพบำบัด, นักเทคโนโลยีทางการศึกษา, นักอาชญาวิทยา, เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ, ผู้ประกอบอาหาร, เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรป่าไม้, ประมง,ครู-อาจารย์, นักวิทยาศาสตร์การกีฬา,  หรือนักเดินเรือ
 
คณะสาขาที่สอดคล้อง : คณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะทันตแพทย์ศาสตร์, คณะแพทย์ศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะศึกษาศาสตร์, โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาเอกอาชญาวิทยา, สถาบันการบินพลเรือน  คณะเทคโนโลยีการบิน, คณะเกษตรศาสตร์,คณะประมง, คณะวิทยาศาสตร์


4. นกอินทรี  “นักคิด นักวางแผน” (Enterprising)

 
ลักษณะทั่วไป : มีความเป็นผู้นํา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่น ในตนเองสูง กล้าโต้แย้ง กล้าได้กล้าเสีย พร้อมที่จะทดลอง มีความเป็นอิสระ มีความสนใจเรื่องอํานาจ ตรงไปตรงมา มีทักษะในการเจรจา มักหลีกเลี่ยงภาพการณ์ที่ต้องใช้กําลังทางปัญญาอันยาวนาน ไม่ชอบ กิจกรรมที่ เป็นระเบียบแบบแผน เป็นต้น
 
ลักษณะเด่น : กล้าคิดกล้าทํา มีความกระตือรือร้นมาก ชอบวางแผนการ จัดการ ชอบสมาคม มีอํานาจเหนือผู้อื่น ร่าเริง สนุกสนาน ทําตามอารมณ์ ไม่ชอบใช้กําลังความคิดอันยาวนาน เป็นต้น
 
อาชีพที่เหมาะ : ทนายความ, ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้พิพากษา, เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด, พิธีกร, มัคคุเทศก์, แอร์โฮสเตท , สจ๊วต, นักลงทุน, โบรเกอร์, เจ้าของธุรกิจ, นายธนาคาร, นักการเมือง, หรือครู-อาจารย์            
 
คณะสาขาที่สอดคล้อง : คณะนิติศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะบริหาธุรกิจ, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหรือสาขาการตลาด, คณะอักษรศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร, คณะหรือสาขาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์


5. แมงมุม “ช่างเรียนรู้” (Investigative)

 
ลักษณะทั่วไป : ชอบคิด สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ชอบแก้ปัญหา ชอบใฝ่หาความรู้ มีหลักการ ชอบทำงานที่สลับซับซ้อน มากกว่าเป็นผู้ลงมือทำไม่ติดประเพณีนิยม หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกี่ยวกับค้าขาย การชักชวน การเข้าสังคม และการเลียนแบบ
 
ลักษณะเด่น : มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดเห็นที่ชัดเจนมาก มีความ บากบั่น อุทิศเวลาให้กับงาน เก็บตัว เป็นนักวิชาการมุ่งงานให้สำเร็จเป็นใหญ่ เป็นต้น
 
อาชีพที่เหมาะสม : นักวิจัยสังคม, นักโบราณคดี, จักษุแพทย์, จิตแพทย์, นักเคมี, นักจิตวิทยา, นักเทคนิคการแพทย์, นักเทคโนโลยีการแพทย์, โปรแกรมเมอร์ , นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์, งานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และวางแผน, นักรังสีเทคนิค, แพทย์ทั่วไป, วิสัญญีแพทย์, ศัลยแพทย์, เภสัชกร, สัตวแพทย์ทั่วไป, ผู้ตรวจสอบคุณภาพอาหารและยา, ครู-อาจารย์, นักคณิตศาสตร์, นักฟิสิกส์, นักธรณีวิทยา,นักสัตววิทยา, นักจุลชีววิทยา,        นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล, งานทางด้านพฤกษศาสตร์, นักการตลาดออนไลน์
 
คณะสาขาที่สอดคล้อง:  คณะสังคมวิทยามานุษยวิทยา, คณะโบราณคดี, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมสาสตร์, คณะทันตแพทย์, คณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านจิตวิทยา, คณะสหเวชศาสตร์, คณะหรือสาขาเทคนิคการแพทย์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,
คณะแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทย์, คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์, คณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับพฤกษาศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
 

6. นกแก้ว  “ช่างเจรจาต่อรอง” (Social)

 
ลักษณะทั่วไป : ชอบติดต่อกับคน ชอบสนทนา ชอบให้ความรู้ผู้อื่น ชอบแสดงตัว ร่าเริง ชอบกิจกรรมบันเทิง มีความรับผิดชอบ มีทักษะทางภาษา ต้องการความสนใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีลักษณะเป็นผู้หญิงสูง หลีกเลี่ยงการใช้ความคิดทางปัญญา มักแก้ปัญหาโดยคํานึงถึงความรู้สึก ของผู้อื่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือทางวิทยาศาสตร์
 
ลักษณะเด่น : ชอบสมาคม ร่าเริง ชอบเที่ยว รักประเพณี มีความรับผิดชอบ มีอํานาจ มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น มีลักษณะท่าทางนิสัยเป็นผู้หญิง เป็นต้น
 
อาชีพที่เหมาะสม : ครู-อาจารย์, เจ้าหน้าที่บริหารงานฝ่ายบุคคล, นักจัดรายการวิทยุ DJ, ผู้บริหารหรือทำงานเกี่ยวกับความสวยความงาม, นักสังคมสงเคราะห์, เจ้าหน้าที่แนะแนวและให้คำปรึกษา, ผู้จัดการ, พยาบาล, นักโภชนากร ดูแลสุขภาพ, งานด้านสื่อสารมวลชน,
นักการทูต, อาจารย์ด้านสังคมศาสตร์, นักสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
     
คณะสาขาที่สอดคล้อง : คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ,
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะ/สาขาพยาบาล, คณะสหเวชศาสตร์, คณะเกษตร, คณะ/สาขาสาธารณสุข
 


 
บุคลิกทั้ง 6 ด้านนี้อาจจะเป็นตัวช่วยในการเลือกศึกษาต่อของน้องๆ ไปสู่อาชีพในอนาคตที่เหมาะสมกับตัวเราหรือหากน้องๆ ยังไม่มั่นใจในทางเลือกก็ลองเข้าไปทำแบบประเมิน รู้จักตนเอง ได้ที่ www.admissionpremium.com อ๊ะอ๊ะ!! น้องๆ ก็อย่างเพิ่งด่วนสรุปไป เพราะนี้คืออนาคตของเราต้องไตรตรองให้ดีเสียก่อน นี้อาจเป็นเพียงแค่ตัวช่วยในการตัดสินใจสุดท้ายอนาคตจะเป็นยังไงตัวเรานี้แหละกำหนดเองได้ดีที่สุด