สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปคุณสมบัติและกำหนดการ GAT/PAT 62


สรุปคุณสมบัติและกำหนดการ GAT/PAT 62

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ได้หารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกอ.)  ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้กลับไปใช้วันทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ตามกำหนดการเดิม คือ วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  บทความนี้ AdmissionPremium จะมาสรุปคุณสมบัติ และกำหนดการในการสอบให้น้องๆ ได้ทราบกันอีกครั้ง จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลย


1. คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2. กำหนดการรับสมัครสอบ การทดสอบ และการประกาศผลสอบ