สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ธนาคารหน่วยกิต เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ เข้าตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล


หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่จัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (module) ภายใต้หลักวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแต่ละชุดวิชามีเป้าหมายด้านวิชาชีพที่ชัดเจนและมีความสมบูรณ์ในตัว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนั้น ผู้เรียนยังสามารถเรียนและเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ได้อีกด้วย การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวเป็นต้นแบบเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และนโยบายการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (transformation of learning) เพื่อสร้างคนไทย 4.0 และการเกษตรแบบก้าวหน้า (smart farming) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดีอย่างไร ?
 

1.เป็นต้นแบบของหลักสูตรระยะสั้น (module) ที่มีการบูรณาการศาสตร์ในหลากหลายด้านเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในตัว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
2.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากผู้เรียนเป็นได้ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความรู้จากชุดรายวิชาเพื่อการประกอบอาชีพ
3.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ และการเกษตรสมัยใหม่ (smart farming) แบบเน้นการปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (start-up) หรือเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ ตามชุดวิชาที่เลือก
4.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
5.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน ในรูปแบบ work integrated learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงาน
รายละเอียดของหลักสูตร


ชุดวิชาภายใต้หลักสูตร Non Degree ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 21 ชุดวิชา ชุดวิชาละ 20 หน่วยกิต ในแต่ละชุดวิชามีความสมบูรณ์ในด้านวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ตามเป้าหมายของชุดวิชา โดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือพึ่งพาหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียว สำหรับรายละเอียดของชุดวิชาและรายวิชาทั้งหมดได้แสดงในภาคผนวก ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ชุดวิชาที่ 1 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ
ชุดวิชาที่ 2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์สวยงาม
ชุดวิชาที่ 3 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง
ชุดวิชาที่ 4 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการ
ชุดวิชาที่ 5 ธุรกิจการป่าไม้
ชุดวิชาที่ 6 การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย
ชุดวิชาที่ 7 อัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออุตสาหกรรม
ชุดวิชาที่ 8 นวัตกรรมของยางเพื่อความยั่งยืน (เปิดรับปีการศึกษา 2562)
ชุดวิชาที่ 9 บูรณาการการผลิตข้าวไทยเพื่อความปลอดภัยอาหาร
ชุดวิชาที่ 10 เกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ
ชุดวิชาที่ 11 การผลิตพืชสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
ชุดวิชาที่ 12 การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร
ชุดวิชาที่ 13 วิทยาการคำนวณและสารสนเทศศาสตร์  ดูคลิปวีดีแนะนำคณะ สาขา คลิกที่นี่ 
ชุดวิชาที่ 14 วิทยาการข้อมูลสำหรับธุรกิจ
ชุดวิชาที่ 15 การใช้ที่ดินวนเกษตร
ชุดวิชาที่ 16 ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
ชุดวิชาที่ 17 การวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจเกษตรและธุรกิจเชิงสังคม (เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2562)
ชุดวิชาที่ 18 การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน
ชุดวิชาที่ 19 การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
ชุดวิชาที่ 20 สังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21
ชุดวิชาที่ 21 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ


กำหนดการรับสมัครวัน เวลา และสถานที่จัดการเรียนการสอนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

- รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ 
-
กำหนดการ คลิกที่นี่