สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​ข่าวเรียนครู 4 ปีมีอะไรคืบหน้าบ้าง


ข่าวเรียนครู 4 ปี มีอะไรคืบหน้าบ้าง


อย่างที่น้องๆ ทราบกันดีว่าในปีการศึกษา2562นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการการศึกษาไทย  โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากเรียน 5 ปี มาเป็น 4 ปีตามเดิม (การเรียนครู 5 ปีนั้นเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2547  นับมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว) ช่วงที่ผ่านมาพี่  Admission Premium  ได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารมาพอสมควร ซึ่งวันนี้พี่เลยขอรวบรวมรายละเอียดต่างๆ  ที่ปรากฏตามข่าวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรครุศาสตร์  และศึกษาศาสตร์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดไปบ้าง  ไปดูกัน!!!

1. เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเรียนจาก 5 ปี ปรับมาเป็น 4 ปี

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 61 นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมจัดทำและใช้หลักสูตรครูคุณภาพเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) และนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา รวมถึงอธิการบดีและคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มรภ.เข้าร่วม ได้เผยถึงสาเหตุการปรับหลักสูตร  โดยที่ผ่านมาได้หารือร่วมกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. สรุปว่าหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจะใช้หลักสูตร 4 ปี เพราะบริบทของโลก สังคมเปลี่ยนไป เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน แพลตฟอร์มการเรียนต่างๆ จึงต้องเปลี่ยนตามด้วย เพื่อทำให้มีคุณภาพมากขึ้น และหลักสูตร ครู 4 ปี คุณภาพไม่ได้ด้อยกว่าการเรียนหลักสูตร 5 ปี

ที่มา >> ศธ.ปรับหลักสูตรครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ เหลือ 4 ปี เริ่มปีการศึกษา 2562 นี้

2. ผู้ที่จะจบการศึกษาต้องได้มาตรฐาน CEFR และต้องมีการเพิ่มเติมทักษะอารมณ์ หรือ Soft Skills ในหลักสูตร

เมื่อวันที่17ต.ค.61 ที่ห้องประชุมศาสตร์จารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) - มีการประชุมจัดทำและใช้หลักสูตรครูคุณภาพเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) โดยมีนพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธาน และมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (รองเลขาฯ สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการครุสภา  และอธิการบดีและคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เข้าร่วม โดยที่ประชุมได้มีการกำหนดนโยบายเรื่องภาษาอังกฤษให้ผู้ที่จะจบการศึกษาต้องได้มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาของภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือได้ 400 คะแนนขึ้นไป แต่ในกรณีครูภาษาอังกฤษ ระดับ C1 หรือ 600 คะแนนขึ้นไป และต้องมีการเพิ่มเติมทักษะอารมณ์ หรือ Soft Skills ในหลักสูตรร่วมด้วย โดยนิสิตนักศึกษาครูทุกชั้นปีจะต้องได้รับการบ่มเพาะทักษะเหล่านี้

ที่มา >> "ยกเครื่องหลักสูตรครู" ฟันธงเรียนแค่4ปี เริ่มปี62

3. คาดจะสามารถรับเข้าศึกษา ได้ทันระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือ TCAS62 รอบ 2

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.61  ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายการจัดทำและใช้หลักสูตรครูคุณภาพเป็นเลิศให้กับมหาวิทยาลัยที่มีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ โดย ศ.นพ.อุดม กล่าวว่า ที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานจัดทำร่างมคอ.หลักสูตรครู 4 ปี โดยจะมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นคณะทำงาน เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นต้น คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ จากนั้นจะมีการประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นใน 4 ภาค ก่อนสรุปเสนอคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ภายกลางเดือนมกราคม 2562 และเสนอคณะกรรมการอุดมศึกษา(กกอ.) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ใน ขณะเดียวกัน คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่ต้องการใช้หลักสูตรการผลิตครู 4 ปี ก็ต้องเตรียมการภายในของมหาวิทยาลัยตนเองด้วย คาดว่าจะสามารถรับนิสิตนักศึกษาได้ทันระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 คือระบบโควต้า ส่วนมหาวิทยาลัยที่ใช้หลักสูตรผลิตครู 5 ปี ก็สามารถเทียบโอนการเรียนมาเป็น 4 ปีได้ โดยให้ติดต่อเป็นรายมหาวิทยาลัยไป

ที่มา >> สกอ.ตั้งคณะทำงานจัดทำมคอ.หลักสูตรครู 4ปี

4. โครงสร้างหน่วยกิตการเรียน ลดเหลือ 129 หน่วยกิต

เมื่อวันที่15 พ.ย.61 นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และระดับบัณฑิตศึกษา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า สำหรับโครงสร้างหน่วยกิตการเรียน 4 ปี คือ เดิมเรียน 179 หน่วยกิต ลดเหลือ 129 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาการศึกษาทั่วไปหรือวิชาพื้นฐานความเป็นคน  30 หน่วยกิต เหมือนเดิม  เน้นการเป็นครูเฉพาะ เช่น  คุณธรรมของการเป็นครู  ศาสตร์ของพระราชา  การป้องกันการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา  การป้องการการทุจริตคอรัปชั่นการศึกษา  ลูกเสือ ยุวกาชาด และ การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21 เป็นต้นวิชาชีพครูคือความเป็นครู  33 หน่วยกิต เรียนเกี่ยวกับ วิธีการสอน การวัดและประเมินผล การใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน   การเป็นครูแนะแนว  การเรียนรู้จิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก เป็นต้น  ขณะที่วิชาเอกเดี่ยวต้องเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต   วิชาเอกคู่โดยวิชาเอกละต้องเรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต   หรือเอกโทไม่น้อยกว่า  43 หน่วยกิต ซึ่งการปรับหลักสูตรครูไม่ใช่แค่ลดหน่วยกิต แต่คุณภาพคับแก้ว

ที่มา >> ยันหลักสูตรครู4ปี ไม่ได้ลดหน่วยกิต คุณภาพคับแก้ว

5. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ มีการปรับให้ สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 61 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2561 ปรับให้ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติตนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1.มาตรฐานความรู้และ ประสบการณ์ อาทิ ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก รู้เท่าทันสังคมและสามารถนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาหลักสูตรศาสตร์การสอนในการจัดการเรียนรู้ ขณะที่ในด้านประสบการณ์วิชาชีพจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ฯลฯ 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านความสัมพันธ์กับผู้ ปกครองและทุ่มขึ้น และ 3.มาตรฐานการปฏิบัติตน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ วิชาชีพ

ที่มา >> ครู 5 ปีเฮ!!ไม่ต้องสอบ ‘ตั๋ว’ เริ่มสอบหลักสูตร4 ปี ดีเดย์ ปี’66

6. เริ่มสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ กับผู้ที่เรียนหลักสูตร 4 ปี

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 61  นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่าที่ประชุม(ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา) " มีการหารือกรณีการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูซึ่งเดิมคณะกรรมการคุรุ สภา เคยมีมติให้นักศึกษาที่เข้าเรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ต้องสอบเพื่อขอรับในอนุญาตฯ โดยจะมีการสอบครั้งแรกในปีการศึกษา 2562 แต่ขณะนี้จะมีการปรับมาใช้ หลักสูตร 4 ปี ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นว่า ควรจะเริ่มสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ กับผู้ที่เรียนหลักสูตร 4 ปี เป็นต้น ไป ซึ่งเท่ากับว่า จะเริ่มสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ครั้งแรกในปีการศึกษา 2566 ส่วนผู้ที่เรียนในหลักสูตร 5 ปี ก็ให้รับใบอนุญาตฯ อัตโนมัติเช่นเดิม " 

ที่มา >> ครู 5 ปีเฮ!!ไม่ต้องสอบ ‘ตั๋ว’ เริ่มสอบหลักสูตร4 ปี ดีเดย์ ปี’66

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่ง และ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ปรับมาใช้หลักสูตร 4 ปีทุกแห่งแล้ว

นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่ง และ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ปรับมาใช้หลักสูตร 4 ปีทุกแห่งแล้ว อยู่ระหว่างการปรับ หลักสูตร ซึ่งได้มีการยกร่างปรับหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งขาติ(มคอ.)1ระดับปริญญา ตรี(หลักสูตร 4 ปี) และระดับบัณฑิตศึกษา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ซึ่งเตรียมจะเข้าสู่การ พิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในช่วงเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเมื่อกกอ.เห็นข์อบแล้ว จะ เหลือเวลาให้มหาวิทยาลัยไปปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง สามารถรับสมัครในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ที่แคส ตั้งแต่รอบ 2 เป็นต้นไปได้ทันแน่นอน

ที่มา >> ครู 5 ปีเฮ!!ไม่ต้องสอบ ‘ตั๋ว’ เริ่มสอบหลักสูตร4 ปี ดีเดย์ ปี’66

อย่างไรก็ตามพี่ Admission Premium ก็อยากน้องๆ ได้ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลที่ได้นำเสนอมานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมอีกครั้ง