สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม. ศิลปากร

UploadImage     


     วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดดำเนินการเรียน การสอนในปี พ.ศ. 2546 โดยมีจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติเพื่อพัฒนาบัณฑิตซึ่งมีศักยภาพสู่ตลาดแรงงานในภาวะการแข่งขันสูง ทั้งในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความแข็งแกร่ง คือ ศิลปกรรมและสาขาอื่นๆ ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติเปิดสอน
 
ระดับปริญญาตรี
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ
ร่วมมือทางวิชาการกับ ESC Rennes School of Business ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสามารถเลือกที่จะศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ที่ ESC Rennes School of Business เพื่อการรับปริญญาบัตรจากทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและ ESC Rennes School of Business
• หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
หลักสูตร 2 ปริญญา จากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ สถาบันศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮมซิตี้ ประเทศอังกฤษ
 

UploadImage
 
 
ระดับปริญญาโท
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวUploadImage
 
ระดับปริญญาเอก
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศUploadImage
 

กำหนดการรับสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ – 6 เมษายน 2559
สมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันนี้ – 8 เมษายน 2559
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร: 02 880 8361-3, 02 849 7522 โทรสาร: 02 849 7524
Email: suicbangkok@yahoo.com, www.suic.org, www.facebook.com/suicbkk