สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยที่เลือกได้มากกว่า 1 อันดับ/คณะ/สาขา ใน TCAS รอบที่ 2


มหาวิทยาลัยที่เลือกได้มากกว่า 1 อันดับ/คณะ/สาขา ใน TCAS รอบที่ 2


ช่วงนี้เป็นช่วงของการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 ซึ่งบางมหาวิทยาลัยก็มีการเปิดรับสมัครก่อนหน้านั้นบ้างแล้ว  แต่บางมหาวิทยาลัยก็มีระยะเวลาในการสมัครที่แตกต่างกันไป  และหากพูดถึงกฎหรือเกณฑ์ต่างๆ  ที่ใช้ก็ยิ่งมีความแตกต่างกันไปอีก แต่เท่าที่ดูบางโครงการก็ต้องเลือกเพียงคณะ/สาขาเดียว บางโครงการก็เลือกได้มากกว่า 1 อันดับ/คณะ/สาขา ต่อโครงการ วันนี้พี่ AdmissionPremium ได้รวบรวมโครงการที่เลือกได้มากกว่า 1 อันดับ/คณะ/สาขา  มาฝากน้องๆ ของทั้ง 9  มหาวิทยาลัย  จะมีโครงการอะไร และมหาวิทยาลัยไหนบ้าง? ไปดูกันเลย


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1.โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และ จ.ในภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เลือกได้ 3 อันดับ)

ในโครงการนี้น้องๆสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่าน WWW.reg.kmitl.ac.th/TCAS โดยสามารถเลือกได้ไม่เกิน 3 สาขาวิชา
รายละเอียดโครงการ >>>www.reg.kmitl.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. โครงการผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น (เลือกได้ 3 อันดับ)

ในโครงการนี้น้องๆ มีสิทธิ์เลือกสมัครสาขาวิชารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 อันดับ โดยเรียงตามความต้องการก่อนหลังไม่ซ้ำกันและเมื่อส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
รายละเอียดโครงการ>>>www.admission.ku.ac.th
 


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. โครงการความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (เลือกได้ 3 อันดับ)

ในโครงการนี้น้องๆ สามารถเลือกสมัครได้ 3 อันดับ โดยจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกำหนดไว้
รายละเอียดโครงการ>>>www.admissions.chula.ac.th
 

2. โครงการความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล (เลือกได้ 2 อันดับ)

โครงการนี้น้องๆ สามารถเลือกสมัครได้ 2 อันดับ
รายละเอียดโครงการ>>>www.admissions.chula.ac.th
 

3. โครงการความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา เข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (เลือกได้ 2 อันดับ)

ในโครงการนี้น้องๆ สามารถเลือกสมัครได้ 2 อันดับ โดยจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกำหนดไว้
รายละเอียดโครงการ>>>www.admissions.chula.ac.th
 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET (เลือกได้ 3 อันดับ)

ในโครงการนี้น้องๆ สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 3 อันดับ ทั้งนี้น้องๆต้องตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครให้ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา
รายละเอียดโครงการ>>>www.admission.kmutnb.ac.th
 

2. โควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

ในโครงการนี้น้องๆสามารถเลือกอันดับได้ 2 อันดับที่ตรงกับคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
รายละเอียดโครงการ>>>www.admission.kmutnb.ac.th
 

3. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT เลือกได้ 3 อันดับ

ในโครงการนี้น้องๆ สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 3 อันดับ ทั้งนี้น้องๆต้องตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครให้ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา
รายละเอียดโครงการ>>>www.admission.kmutnb.ac.th


4. โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) เลือกได้ 6 อันดับ โดยเป็นสาขาในโครงการปกติ ไม่เกิน 3 อันดับ และสาขาในโครงการพิเศษ English Program 3 อันดับ

ในโครงการนี้น้องๆ สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 6 อันดับ คือวิชาในโครงการปกติไม่เกิน 3 อันดับ และสาขาวิชาในโครงการสมทบพิเศษไม่เกิน 3 อันดับ จะเลือกสมัครสาขาวิชาในโครงการใดก่อนก็ได้  โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการจะศึกษาต่ออันดับ 1 ถึงอันดับ 6 (ถ้ามี) จากสาขาวิชาที่เปิดรับสมครโดยไม่ซ้ำกัน ทั้งนี้น้องๆ ต้องตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครให้ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา
รายละเอียดโครงการ>>>www.admission.kmutnb.ac.th
 

มหาวิทยาลัยพะเยา

1. โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ (เลือกได้ 2 อันดับ)

ในการสมัครโครงการนี้น้องๆสามารถสมัครเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาได้ 2 อันดับ โดยให้น้องๆเรียงลำดับสาขาวิชาที่มีความต้องการจะเข้าเรียนต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก
รายละเอียดโครงการ>>>www.admission.up.ac.th

 


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.โควตารอบ 2 (เลือกได้ 4 อันดับ)

ในโครงการนี้น้องๆสามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ WWW.msu.ac.th sinv WWW.acad.msu.ac.th โดยน้องสามารถสมัครได้ 4 อันดับ
รายละเอียดโครงการ>>>www.acad.msu.ac.th
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.โครงการนักกีฬา (เลือกได้ 3 อันดับ)


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1.โครงการเครือข่ายครูแนะแนว (เลือกได้ 2 อันดับ)

ในโครงการนี้น้องๆสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาได้ 2 อันดับ โดยน้องต้องเลือกสมัครสาขาวิชาให้ดี หากเลือกสาขาวิชาไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสาขาวิชา  และตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก
รายละเอียดโครงการ>>>www.drive.google.com

2.ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ (เลือกได้ 2 อันดับ)

โดยน้องสามารถเลือกเข้าศึกษาได้ 2 อันดับ โดยสาขาวิชาทั้งสองอันดับต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รายละเอียดโครงการ>>>www.drive.google.com
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ เลือกได้ 4 อันดับ

โครงการนี้น้องๆ ต้องสมัครด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th ตามวันเวลาที่กำหนด โดยสามารถเลือกคณะ/สาขาวิชา ตามลำดับได้ไม่เกิน 4 อันดับ
รายละเอียดโครงการ>>>www.entrance.psu.ac.th

เป็นยังไงกันบ้างน้องๆ มีคณะหรือสาขาไหนที่น้องสนใจไหม? ถ้ามีก็อย่าลืมศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดและข้อกำหนดของโครงการ/ระเบียบการ ให้ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อที่น้องๆจะได้ไม่พลาดคณะ/สาขาวิชาที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้