สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TNI เปิดรับสมัคร สอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา และคุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะหลักสูตร


 
กำหนดการรับสมัคร 
ทุนการศึกษา (กองทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น)
 
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญึ่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 สถาบันฯ มีการจัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา โดยมีเงื่อนไขของการรับทุน
 
1.ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX (5 ภาคการศึกษา) 2.50 ขึ้นไป (สำหรับชิงทุนการศึกษา)
2.ผู้สมัครจะต้องมาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ครบตามกระบวนการที่สถาบันฯกำหนด
 
ทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
 
ทุนประเภทที่ 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% และมีค่าครองชีพ (ปีละ 30,000 บาท)
ทุนประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100%
ทุนประเภทที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50%
ทุนประเภทที่ 4 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25%
 
ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทศึกษาประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกมันใด ๆ
 
เงื่อนไขผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
 
ผู้รับทุนฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 
1.นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปี ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถาบันฯกำหนด โดยจะแบ่งระดับ
 
ทุนประเภทที่ 1 ต้องมีผลการเรียน (GPAX) เฉลี่ยตลอดปี ไม่ต่ำกว่า 3.25
ทุนประเภทที่ 2 ต้องมีผลการเรียน (GPAX) เฉลี่ยตลอดปี ไม่ต่ำกว่า 3.00
ทุนประเภทที่ 3 ต้องมีผลการเรียน (GPAX) เฉลี่ยตลอดปี ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทุนประเภทที่ 4 ต้องมีผลการเรียน (GPAX) เฉลี่ยตลอดปี ไม่ต่ำกว่า 2.60
 
ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครเพิ่มเติม ไฟล์แนบ
 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และผู้ที่ได้รับทุน
 
สถาบันพิจารณาจาก GPAX, คะแนนสอบข้อเขียน และคะแนนสอบสัมภาษณ์


 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
   - ดูรายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่
   - ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครเพิ่มเติม ไฟล์แนบ
   - เว็บไซต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คลิกที่นี่