สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นวัตกรรมดิจิทัล อินเตอร์ มช. เรียน 4 ปี 2 ปริญญาเลือกเรียนต่อได้ 3 ประเทศ


“Digital Business 4.0” ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติเปิดใหม่ สำหรับเตรียมความพร้อมให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ในยุคที่เทคโนโลยีใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างสังคมที่อยู่บนโลกให้เป็นสังคมไร้พรมแดน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และรวดเร็ว

วันนี้ต้องการคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น จึงต้องเรียนรู้และมีทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญมากต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ก้าวเข้าสู่ยุคที่ต้องพึ่งพิงทางเทคโนโลยี ให้สามารถทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็น Digital Workforce ได้ในอีกมุมหนึ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ จึงต้องเรียนรู้ด้าน Digital Business Startup เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจได้  

หลักสูตรนี้ มุ่งสร้างผู้ประกอบการนานาชาติ โดยใช้ Technology ในการ Startup ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับงาน ค้าขาย ธุรกิจ การให้บริการ ต้องเข้าใจธุรกิจก่อน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เรียกได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล (Digital Transformation)

หลักสูตร 4 ปี โดยในปีที่ 1 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ปีที่ 2 เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สถิติ คอมพิวเตอร์และการเป็นผู้ประกอบการ ปีที่ 3-4 เรียนวิชาเอกเลือก (Major Elective) เน้นการพัฒนาธุรกิจเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (Startup Track) หรือ การเป็นนักพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล (Tools Track)ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนระหว่าง หลักสูตร 4 ปีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ หลักสูตร 2 ปริญญา รูปแบบ 2+2 (Double Degree) เรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ปี และมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ 2 ปี ได้แก่

1.University of Strathclyde, Glasgow, UK สาขา Entrepreneur
2.Curtin University, Perth, Australia สาขา
 Data Science
3.East China University of Science and Technology (ECUST), Shanghai, China สาขา Business
4.University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), Chengdu, China สาขา Software Engineeringทั้งนี้จบมาแล้ว นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพทางด้าน Digital Business Startup / Digital workforce ผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์และทำธุรกิจได้
 
  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จบการศึกษา มัธยมปลายทุกสาขา  
วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, ศิลป์-อังกฤษ, ศิลป์-จีน

  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 22 เมษายน 2562  

สนใจหลักสูตรนี้ >> คลิกที่นี่
 
IPAS รอบที่ 3 >> ไม่ต้องใช้ GAT/PAT, O-NET รู้ผลก่อน มีที่เรียนแน่นอน
คุณสมบัติผู้สมัคร >> เกรดเฉลี่ยรวม 2.50 ขึ้นไป, เกรดภาษาอังกฤษเฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป หรือ มีผลสอบ GED
วิชาที่ใช้สอบ >> สถิติเบื้องต้น และ English Placement Test (กรณีมีผลสอบ TOEIC 500 ยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่