สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รมช.ศธ.และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 ณ สนามสอบโรงเรียนสารวิทยา

UploadImage

 
          วันนี้ 05 มีนาคม 2559  รมช.ศธ. (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) ,ผู้อำนวยการ สทศ.(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์) และประธานทปอ.(ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม  คชินทร) ได้ทำการตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 ณ สนามสอบโรงเรียนสารวิทยา ตั้งแต่เวลา 09.00 -10.00 น. การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ในการสอบครั้งนี้จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด  158,864 คน

จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ แยกตามรายวิชา
 

 GAT   ความถนัดทั่วไป จำนวน 154,031 คน

 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ จำนวน   116,118 คน

 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ำจนวน  95,442 คน

 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์จำนวน  30,230 คน

 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร๋จำนวน  7,492 คน

 PAT 5 ความถนัดทางวิช่ชีพครูจำนวน  62,965 คน

 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์จำนวน 7,357 คน

 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศสำจนวน  7,097 คน

 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมันจำนวน  3,128  คน

 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่นจำนวน  4,846 คน

 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีนจำนวน  8,286 คน

 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับจำนวน  443 คน

 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลีจำนวน  5,168 คนจำนวนสนามสอบสูงสุดของแต่ละวันสอบ 

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 จำนวนสนามสอบ 153 สนาม

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 จำนวนสนามสอบ 136 สนาม

วันจันทร์ 7 มีนาคม 2559 จำนวนสนามสอบ 90 สนาม

วันอังคาร 8 มีนาคม 2559 จำนวนสนามสอบ 90 สนาม 

 
จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบแยกตามศูนย์สอบ 
 
 
UploadImage
 
ภาพบรรยากาศในการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

 
เครดิตภาพ : admissionpremium