สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้ประกาศกำหนดการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (ประจำปีการศึกษา 2562) 


กำหนดการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 (ปีการศึกษา 2562)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1. กำหนดการรับสมัคร  : วันที่ 17-29 เมษายน 2562 (ผ่านระบบการรับสมัครในระบบกลาง http://mytcas.com/)
 2. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์   : 9 พฤษภาคม 2562 
 3. กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจสุขภาพ  : วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00-15.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี ชั้น 2 ห้อง 1 และ ห้อง 2 (ตรงข้ามสนามเทนนิส)
หลักฐานที่ต้องนำมา
      1) บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ (ไม่ต้องทำเวชระเบียน)
      2) รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
      3) อัตราค่าตรวจแบบเหมาจ่าย เป็นเงินสด จำนวน 500 บาท
ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ไม่เข้ารับหารตรวจสุขภาพตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. กำหนดวัน เวลา สถานที่รับผลกสารตรวจสุขภาพ  : วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ
 5. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์   : วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น. ณ ห้อง 505 - 506 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (โรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน - ตึกเก่า)
     เอกสารที่ต้องนำมา
     1) บัตรประจำตัวประชาชน 
     2) เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
     3) ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ฉบับจริง) 
กรณีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม
 6. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์  : วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งปรเทศไทย (ทปอ.)

 

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อศึกษาต่อในประเทศ


วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00-15.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี ชั้น 2 ห้อง 1 และ ห้อง 2 (ตรงข้ามสนามเทนนิส)


  เอกสารที่ใช้  

1) บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ (ไม่ต้องทำเวชระเบียน)
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
3) อัตราค่าตรวจแบบเหมาจ่าย เป็นเงินสด จำนวน 500 บาท

 รายการตรวจ 

1. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest PA)
2.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
3.ตรวจสายตา ตรวจตาบอดสี
4.วัดความดันโลหิต จับชีพจร
5.ตรวจร่างกาย

 ขั้นตอนการตรวจ 

1.ยื่นเอกสารลงทะเบียน
2.ชำระเงินค่าตรวจ
3.เอกซเรย์ปอด
4.พบด้านการพยาบาล
5.พบแพทย์ตรวจร่างกาย
6.รับผลการตรวจร่างกาย วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศฯ