สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดรับทุกคณะผ่าน TCAS รอบที่ 4 ​มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2562


 จุดเด่นของหลักสูตร 

- บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับบัตรมัคคุเทศก์ (Tourist Guide License) ทันที พร้อมกับใบอนุญาตการเป็นผู้นำเที่ยว (Tour Leader) จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- นักศึกษาจะได้รับการอบรมการใช้โปรแกรม AMADEUS และ GALILEO เพื่อสอบใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายบัตรที่นั่งบนเครื่องบินโดยสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย จากบริษัท AMADEUS และ GALILEO THAILAND
- นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าร่วมสหกิจศึกษานานาชาติ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ
​- เนื่องด้วยสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน ดังนั้น นักศึกษาจึงมีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น- สาขาวิชาฯ มีห้องปฏิบัติการที่ครบครัน และทันสมัย ครบคลุมการเรียนรู้ในงานบริการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว ห้องปฏิบัติการครัวและภัตตาคาร และห้องปฏิบัติการโรงแรม

 


   จุดเด่นของหลักสูตร 
- บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ 100% (อ้างอิงจากข้อมูลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2560)
- เน้นการให้บริการวิชาการ การรักษาด้านกายภาพบำบัด และมีงานวิจัยโดยทำร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จริงในชุมชนตลอดภาคการศึกษา
- มีการฝึกปฏิบัติทางคลินิกแยกเฉพาะทางครบทุกด้าน
- อาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นนักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬาระดับชาติและนานาชาติ
- คณาจารย์ในหลักสูตรมีงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายนอกและในมหาวิทยาลัย (ข้อมูลตามเอกสารแนบในส่วนของประวัติอาจารย์และผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ)
 
   
 จุดเด่นของหลักสูตร 
- เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่เน้นการเรียนการสอนทั้งด้านเทคโนโลยีอาหารและด้านโภชนาการ รองรับทางเลือกอาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการที่หลากหลาย
- บูรณาการการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการโดยเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบด้านอาหารในยุคดิจิทัล และการพัฒนาอาหารสุขภาพสำหรับส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค
- เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ด้านโภชนาการและการจัดการอาหารในโรงพยาบาล
- ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ และสถานประกอบการจริงในชั้นปีที่ 4

   
 จุดเด่นของหลักสูตร 
- อาจารย์ผู้สอนมีทักษะและประสบการณ์ในด้านการจัดการแข่งขันกีฬา การดูแลนักกีฬา ในระดับชาติและนานาชาติ
- การเรียนการสอนเชิงลึกและทันสมัย เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพ ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านกายวิภาคศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชีวกลศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย โภชนาการทางกีฬาและการออกกำลังกาย เทคโนโลยีดิจิตัลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
- เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ด้านการออกกำลังกายและกีฬาในเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลทั่วไป
- เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการกีฬาสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลทั่วไป
- สาขาวิชาอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาตร์สุขภาพโดยมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต่าง

   จุดเด่นของหลักสูตร 
- มหาวิทยาลัยมีการตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญโดยเนื้อหาการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในหน่วยงาน/สถานประกอบการจริง
- ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย รองรับการสร้างสรรค์ผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนท์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้นักศึกษามีผลงานอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์การประกวด แข่งขันผลงานสร้างสรรค์ด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชันต่างๆ โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาโครงงานและร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด
 
   จุดเด่นของหลักสูตร 
- หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นหลักสูตรที่เพิ่งเกิดใหม่ในประเทศไทย โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์นี้มีเพียง 8 แห่งในประเทศไทย โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐฯ 6 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง
- นักศึกษามีโอกาสได้งานสูง เนื่องจากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เปิดสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ยังมีอยู่น้อย และประเทศไทยมีโรงพยาบาลจำนวนมากทั้งในกำกับรัฐและเอกชน ซึ่งทุกโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ดูแลเครื่องมือแพทย์ ประกอบกับในปี .. 2560 การส่งออกเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นมูลค่า 102,475 ล้านบาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ
- หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีการออกแบบหลักสูตรให้มีการปฏิบัติสหกิจศึกษา (ฝึกงาน) 2 ครั้ง โดยนักศึกษาจะปฏิบัติประหนึ่งเป็นพนักงานประจำของสถานประกอบการ โดยทางหลักสูตรฯ มีเครือข่ายสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ และโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย เพื่อส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
- นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีโอกาสได้งานทำก่อนสำเร็จการศึกษา และมีอัตราเงินเดือนค่อนข้างสูง (เฉลี่ย 17,000 – 20,000 บาท/เดือน)
 
 จุดเด่นของหลักสูตร 
- เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ โดยปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่เปิดหลักสูตรนี้เพียง 3 แห่ง
- เน้นบูรณาการความรู้ทั้งด้านเลขานุการ ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการแพทย์
- ทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย
- เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ผ่านการฝึกปฏิบัติสหกิจในสถานประกอบการจริง
- ได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน


 

 จุดเด่นของหลักสูตร 
- ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ได้รับอนุมัติให้เป็นองค์กรวิชาชีพของกรมสภาวิชาชีพบัญชี ฯ และกรมสรรพากรในการจัดอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
- เน้นการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี ฝึกทักษะการใช้โปแกรมสำเร็จรูป ทางการบัญชี (AIS) จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
- เน้นปฏิบัติสหกิจศึกษาจำนวน 2 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต ในบริษัท สำนักงานทำบัญชี และสำนักงานตรวจสอบบัญชี จบแล้วสามารถทำงานได้ทันที
- บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 100% (จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต)

 
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
 สนใจสมัคร คลิกที่นี่ 

 
- สมัครทางไปรษณีย์หรือทางอินเตอร์เน็ต http://estudent.christian.ac.th/admission/ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
- สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
- สมัครผ่าน TCAS รอบที่ 4 (รอบ Admissions)

 
เข้าศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561 
เปิดภาคเรียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2562