สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาการท่องเที่ยว ติด Top 6 อันดับ เปิดรับสมัครมากที่สุดใน TCAS รอบที่ 3

ใคร ๆ ก็รู้อยู่แล้วว่า "ธุรกิจการท่องเที่ยว" สร้างรายได้หลักเข้าสู่ประเทศไทยมานานอย่างต่อเนื่อง สำหรับน้อง ๆ ที่หาคำตอบได้แล้วว่าอยากเรียนอะไร แต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่า เรียนจบไปจะตกงานหรือไม่ ?


 

ถ้าน้อง ๆ สนใจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
"คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม" เป็นคำตอบของน้อง ๆ แน่นอน !

 


คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เราเน้นการผลิตบุคลากรหัวกระทิที่ตอบโจทย์สายงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอยู่เสมอเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์และแก้ปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จในยุคปัจจุบัน

หลักสูตร เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งในการสื่อสารทั่วไป และสำหรับใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เลือกเรียนภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

 

 

น้องทุกคนสามารถเลือกเรียนวิชาที่เป็นทางเลือกในวิชาชีพที่น่าสนใจ เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจเรือสำราญ ธุรกิจโรงแรม

นอกจากนี้ ยังมีวิชาที่สำคัญต่อการทำธุรกิจ ได้แก่ ด้านการตลาด การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์  มีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน (project) และทำงานร่วมกับเพื่อนต่างคณะต่างสาขาวิชาเพื่อเปิดมุมมองให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการฝึกงานในสถานประกอบการตามรูปแบบสหกิจศึกษา เพื่อฝึกปรับตัวและเรียนรู้การทำงานจริงในหน่วยงานหรือธุรกิจด้านการท่องเที่ยว การบริการและการบิน ก่อนจบการศึกษา

 

หากน้องๆ มีใจรักในการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทนสูง และมีความสนใจในธุรกิจการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อจบแล้วยังสามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลาย ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยยังคงขยายตัว เป็นตลาดงานที่ดี และต้องการกำลังคนรุ่นใหม่อีกมากเพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศ

จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร


- เน้นพัฒนาทักษะความรู้ในธุรกิจการท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึง บริษัทนำเที่ยว ธุรกิจบริการที่พักและโรงแรม ธุรกิจสายการบิน การจัดประชุม (MICE) เรือสำราญ สปาและรีสอร์ท การจัดอีเว้นท์


- หลักสูตรทันสมัย รองรับเทรนด์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน เช่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเฉพาะทาง การท่องเที่ยวชุมชน ความเชื่อมโยงกับอาเซียนและจีน (AEC+China)


- สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทท่องเที่ยวและองค์กรการท่องเที่ยวชั้นนำ


- เรียนรู้จากการออกภาคสนามตลอด 4 ปี สัมผัสรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ เชิงสร้างสรรค์และแหล่งชุมชน ได้เดินทางโดยรถไฟและขึ้นเครื่องบิน และมีโอกาสไปในประเทศอาเซียน


- เลือกเรียนกลุ่มวิชาได้ตามความสนใจ เช่น ด้านมัคคุเทศก์ ด้านการบิน ด้านการโรงแรม เป็นต้น


- มีความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ หน่วยงานการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน


- ปูพื้นฐานสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

 

จบมาทำงานอะไร ?
 

- มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว(Tour leader) พนักงานและผู้บริหารบริษัทท่องเที่ยว

- เจ้าหน้าที่และผู้บริหารหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เช่น กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ฯลฯ

- ผู้ให้บริการในธุรกิจหรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท สายการบิน สปา เรือสำราญ

- เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยว โฮมสเตย์

- ทำงานกับชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

- สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เขียนรีวิว บล็อก รายการท่องเที่ยว

 

สมัครเรียนทำอย่างไร ?
 

ระบบรับตรง (ตุลาคม-สิงหาคม)

- สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือ เทียบเท่า

- สมัครด้วยตัวเองทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต หรือ ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/onlineadmission/