สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนบัญชี VS เรียนการเงิน ต่างกันอย่างไร?

 
น้องๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า สาขาบัญชีกับสาขาการเงิน ที่อยู่ในคณะบริหารธุรกิจหรือคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี นั้นต่างกันยังไงวันนี้พี่มีคำตอบให้ค่ะ


บัญชี กับ การเงิน 
สองสาขานี้เรียนเกี่ยวข้องกับเรื่อง เงิน และ ตัวเลข แต่ก็ยังมีการเน้นการเรียนการสอนที่ต่างกันไปเช่น..

สาขาการบัญชีเรียนอะไร
เน้นการเรียน บันทึก นำข้อมูลมาวิเคราะห์ แปรผล 
เพื่อใช้ในการวางแผนต่อไป นอกจากนี้การเรียนบัญชีนั้น
ยังต้องรู้จักกลยุทธ์ทางการตลาดอีกด้วย
เพราะผลลัพธ์ที่ได้มาจากตัวเลขในบัญชี 
จะสัมพันธ์กับการตลาดต่างๆ 
ที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ธุรกิจไปต่อได้

คุณสมบัติของผู้ที่อยากเรียนสาขาบัญชี
-มีระเบียบในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ชอบการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
-มีความสนใจเทคโนโลยีต่าง ๆ 
-มีความรอบคอบ อดทน 
-มีความสามารถนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
-มีปฏิภาณไหวพริบ 
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
-มีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

สาขาการเงินเรียนอะไร
เน้นการเรียนวิธีคิดการตัดสินใจทางการเงิน  บริหารเงินที่มีอยู่ในมือให้เกิดมูลค่าขึ้นมา
และต้องบริหารเงินให้อยู่ในสภาพคล่องรวมถึงการบริหารความเสี่ยงทางการเงินด้วย


คุณสมบัติของผู้ที่อยากเรียนสาขาการเงิน
-มีความสนใจในคณิตศาสตร์ 
สถิติ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี 
เพื่อที่จะนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์ 
ตัดสินใจทางการเงิน 
-มีความสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลง
ในปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและของโลก