สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วุฒิ ป.ตรี ในประเทศไทย มีอะไรบ้าง

น้องๆ หลายคนที่กำลังจะเข้าศึกษาปริญญาตรีหรือที่กำลังศึกษาอยู่พี่เชื่อว่าหลายคนอาจเคยสงสัยว่า “วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี” ในประเทศไทยมีอะไร เรียกว่าอะไร และมีประโยชน์ที่ต้องรู้ยังไง? วันนี้ทาง Admission Premium ได้ทำการรวบรวม ชื่อวุฒิการศึกษา ชื่อย่อภาษาไทย และชื่อย่อภาษาอังกฤษ ของวุฒิปริญญาตรีในหลักสูตรทั้งหมดที่มีในประเทศไทยมาให้น้องๆ ได้ทราบกัน มาดูไปพร้อมๆ กันได้ที่นี่เลยค่ะ

ชื่อวุฒิการศึกษา ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
การศึกษาบัณฑิต กศ.บ.  B.Ed.
การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ออ.บ. B.I.D.
เกษตรศาสตรบัณฑิต กษ.บ. B.Ag.
ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. B.Ed.
ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา) ค.บ. (พยาบาลศึกษา) B.E.
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. B.I.Ed.
คหกรรมศาสตรบัณฑิต คศ.บ. B.H.Econ.
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ท.บ. D.D.S.
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต ทษ.บ. B.Ag.Tech.
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) ทล.บ. B.Tech.
นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. LL.B.
นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. B.A.(Communication Arts)
บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. B.B.A.
บัญชีบัณฑิต บช.บ. B.Acc.
ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ป.พ.ส. Dip in Nursing Science
ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์ ป.พย. Dip in N.EQU BN.
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคขั้นสูง ปท.ส. Dip in H.T.T. HIGHER DIP TECH
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. B.N.S.
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. M.D.
พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. B.A.
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภ.สถ.บ. B.L.A.
เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. B.Sc.in Pham.
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. B.P.A.
รัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ. B.A. (Political Science)
วารสารศาสตรบัณฑิต ว.บ. B.A.
วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. B.Sc.
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข) B.S.(Nursing & Midwifery)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) B.Se.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. B.Eng.
ศาสนศาสตรบัณฑิต ศน.บ. B.A.
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ. B.F.A.
ศิลปบัณฑิต ศ.บ. B.F.A.
ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. B.A.
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ศศ.บ.(พยาลบาล) B.A.(Nursing)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) B.A.(Political Science)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ. B.Ed.
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. B.Econ.
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต ส.ส.บ. B.Ag.Ext.Coop.
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ. B.Arch.
สถิติศาสตรบัณฑิต สต.บ. B.S.(Statistics)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สม.บ. B.A.
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สส.บ. B.S.W.
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สพ.บ. D.V.M.
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ. B.P.H.
อักษรศาสตรบัณฑิต อ.บ. B.A.
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ. B.Ind.Tech.
มีจำนวนทั้งหมด 46 วุฒิการศึกษา

หลายคนน่าจะได้ทราบไปแล้วนะคะ ว่าจำนวนวุฒิและชื่อเรียกวุฒิระดับปริญญาตรีในประเทศไทยมีอะไรบ้าง ทั้งนี้น้องๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาในปริญญาตรีควรจะศึกษาและวางแผนอนาคตไว้ก่อนเลยนะคะว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาไปนั้นคณะที่เราเรียนจบไปจะได้วุฒิการศึกษาอะไรซึ่งข้อนี้ค่อนข้างสำคัญมาก

เพราะในหลายๆหน่วยงาน/บริษัทนั้นได้มีการจำกัดวุฒิในการสมัครงานเอาไว้ เช่น งานสายไอทีไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาก็จะใช้วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือวุฒิที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากเราไม่ได้จบจากวุฒิที่กำหนดไว้ก็จะไม่มีสิทธิ์สมัครงาน สุดท้ายแล้วน้องๆควรจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลักสูตรของทางคณะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกับงานในอนาคตที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้