สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เภสัชศาสตร์ VS บริบาลเภสัชกรรม เรียนต่างกันอย่างไร


น้องๆหลายคนกำลังตัดสินใจ ว่าระหว่างเภสัชศาสตร์กับบริบาลเภสัชกรรม จะเลือกเรียนสาขาไหนดี วันนี้พี่ได้ทำเปรียบเทียบทั้งสองสาขามาให้แล้วค่ะ ถึงแม้ว่าทั้งสองสาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับยาเหมือนกัน แต่ก็มีข้อแตกต่างกันอยู่นะ ไปดูกันค่ะ


เภสัชศาสตร์
เน้นศึกษาในด้านการผลิตยา วิจัยค้นคว้ายา
ควบคุมคุณภาพของยาในโรงงานผลิตยา
หรือบริษัทจำหน่ายยาภาครัฐและเอกชน
เน้นไปทางด้าน การปรุงยา ผลิตยา วิจัยยา พัฒนาตำรับยา ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพยา 

บริบาลเภสัชกรรม
เน้นศึกษาวิธีการใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีรับประทานยา
วิธีการใช้ยาอย่างถูกต้อง
เน้นไปทางด้าน ดูแลการใช้ยาในผู้ป่วย เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อ/จัดหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริหารยา จัดการระบบยา ประเมินการใช้ยา รวมถึงการสืบค้นและให้ข้อมูลทางยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ

ทั้งสองสาขาเมื่อจบแล้วสามารถทำงานได้ที่ไหนบ้าง?
เภสัชกรชุมชน (ร้านยา)
เภสัชกรโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข
เภสัชกรด้านการวิจัยและพัฒนายา
เภสัชกรด้านการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพยา
เภสัชกรด้านการผลิตยา
เภสัชกรด้านการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เภสัชกรด้านการตลาดยา
เภสัชกรด้านการประสานงานการทดลองทางคลินิก
เภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เภสัชกรด้านการศึกษา (อาจารย์)
เภสัชกรด้านการขึ้นทะเบียนยา
เภสัชกรด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม