สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​ผลงานรุ่นพี่วิศวะสุดเจ๋ง SAVE SAFE Product คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

ผลงาน SAVE SAFE Product ของ นายอัครวินท์ โพธิ์ศรี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) ชั้นปีที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ID Creator ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ กิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศนียบัตร นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย งานประกวด ID Creator จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

SAVE SAFE Product เป็นระบบตรวจสอบและควบคุมรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ จากแอปพลิเคชั่น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ อุปกรณ์ติดตัวรถที่มีฟังชั่นแสกนลายนิ้วมือเพื่อสั่งสตาร์ทและหยุดเครื่อง และ Application โดยแนวคิดของ อัครวินท์ ที่ทำให้เกิด Product นี้ขึ้นมาคือ ปัญหารถหายในปัจจุบันและความล่าช้าในการติดตาม อุปกรณ์ตัวนี้นอกจากช่วยในเรื่องของการโจรกรรมรถแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการยืนยันตัวบุคคล กรณีที่ใช้รถทำผิดกฏหมายอีกด้วยเป็นการ SAVE ทั้งเงิน ทั้งเวลา และความรู้สึกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ด้านการออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีวัสดุ ด้านการบริหารจัดการสายการผลิต ด้านระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ และด้านการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อให้เป็นวิศวกรที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นผู้มีทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี