สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมค่าย (สายฟรี!!) ไว้ใส่เป็นกิจกรรมใน Port สำหรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio
"Biomedical Engineering Alternative Movement Camp 4" ค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ ลาดกระบัง

รับสมัคร
 • 20 กรกฎาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562
วันจัดกิจกรรม
 • 26 – 28 ตุลาคม 2562
กิจกรรม
 • ให้ความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชานี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ภาคปกติหรือนานาชาติ
2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
3. สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมที่จัดไว้ด้วยความตั้งใจ
4. สามารถพักค้างแรมตามระยะเวลาที่กำหนดได้
5. ไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นโรคติดต่อทางน้ำลาย
จำนวนที่รับเข้าร่วมโครงการ
 • จำนวน 50 คน
สมัคร >> www.facebook.com/beamcampkmitl
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัคร
 • 17 มิ.ย. 62 - 17 ก.ค. 62
วันจัดกิจกรรม
 • 07 - 09 ส.ค. 62
 
กิจกรรม
 • การบรรยายในหัวข้อ Value-added foods
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มอาหาร
 • กิจกรรม Lab เทคนิคการแปรรูปอาหาร และ Ice Cream Homemade
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ม.ปลาย รับเฉพาะนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอนเท่านั้น
 
จำนวนที่รับเข้าร่วมโครงการ
 • 10 โรงเรียนๆ ละ 3 คน (ครู 1 คนและนักเรียน 2 คน)
สมัคร >> www.facebook.com/agroindustrialyouthcamp/
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ค่ายโลจิสติกส์ #ครั้งที่ 5 (โลจิสติกส์บูรพา)

ปิดรับสมัคร
 • 31 กรกฎาคม 2562
วันจัดกิจกรรม
 • 23 - 25 สิงหาคม 2562
กิจกรรม
 • เปิดบ้านโลจิสติกส์บูรพา
 • เยี่ยมชมและเรียนรู้โลกโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจากสถานประกอบการจริง
 • สันทนาการ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 • แผนการเรียน วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษา (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่มีความสนใจศึกษาด้านโลจิสติกส์ มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้นำ
 
จำนวนที่รับเข้าร่วมโครงการ
 • จำนวน 60 คน
 
สมัคร >> buulog.com/index.php

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ค่ายอัจฉริยภาพวิศว ศิลปากร

รับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2562        
วันจัดกิจกรรม
 • วันที่  3  สิงหาคม 2562 (รุ่น 1)
 • วันที่  4  สิงหาคม 2562 (รุ่น 2)
กิจกรรม
เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรจากค่าย สมัครโครงการรับตรงของภาควิชาฯ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้กําลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2562 (สายวิทย์ – คณิต) ต้องได้เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.4 (2 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
2. เป็นผู้กําลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 (สายวิทย์ – คณิต) ต้องได้เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5 (4 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 
สมัคร >> http://ee.eng.su.ac.th/
 


 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp รุ่นที่ 14)

รับสมัคร
 • 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562
วันจัดกิจกรรม
 • 7 - 14 ตุลาคม 2562 (สถานที่จัดโครงการคือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และการศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
กิจกรรม
 •  เวิร์กชอปการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
 • สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ เช่น บึงน้ำจืด ถ้ำ ป่าชายหาด และป่าชายเลน ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • คืนความสดใสให้ชายหาด “วอล์คแรลลี่เก็บขยะ”
 • “เวทีเสวนาพิเศษ หัวข้อ การต่อสู้เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยมีหัวหน้าวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ร่วมเป็นหนึ่งในทีมวิทยากร
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ โดยมีระดับเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • สมัครเข้าร่วมค่ายฯ โดยเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ในหัวข้อ “รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ”
 
จำนวนที่รับเข้าร่วมโครงการ
 • จำนวน 70 คน
สมัคร >> www.powergreencamp.com
 
 


 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------