สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการสอบชิงทุน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ปีการศึกษา 2563


มาแล้ว!  โครงการสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากจะเข้าศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  น้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้เลยนะคะ


กำหนดการรับสมัคร


ทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์
ทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี แบ่งเป็ น 3 ประเภทคือ
1. ทุนสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program: YSTP) นักศึกษาจะได้รับการ
ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบํารุงการศึกษาของสถาบัน*ทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้ค่าใช้จ่ายรายเดือน
เดือนละ 5,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่สถาบันกาหนด ํ
2. ทุนเต็มจํานวน (Full) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบํารุงการศึกษาของสถาบัน*ทั้งหมดในแต่ละ
ภาคการศึกษา
3. ทุนครึ่งจํานวน (Half) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบํารุงการศึกษาของสถาบัน*ประมาณครึ่งหนึ่ง
ของอัตราที่สถาบันกาหนดในแต่ละภาคการศึกษา


สาขาที่เปิดรับสมัคร


คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปี สุดท้ายและคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
• สําหรับผ้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 –5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามีจํานวนหน่วยกิตในวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกวา  18 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า
• สําหรับผ้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 6 –7 และผู้สมัครสาขาการจัดการ 8 – 9 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีจํานวนหน่วยกิตในวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกวา  9 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า
• มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
• คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก สัมภาษณ์
และเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
หมายเหตุทั้งนี้หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและแสดงความจํานงเข้าศึกษาแล้ว แต่ไม่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนวันขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่จะถือว่าการรับเข้าศึกษาเป็นโมฆะระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<