สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรีบทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 ทางเว็บไซต์ scholar2.ocsc.go.th 

ทุนที่รับสมัครสอบ

1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 71 ทุน
3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 4 ทุน
5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน

ขั้นตอนการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ พิมพ์ใบสมัครและพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562
ขั้นตอนที่ 2. ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 5 ตุลาคม 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน

1. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบ

เอกสาร หลักฐาน ที่จะต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน

1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด
3. หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด
 

สมัครได้ที่ >> เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.