สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 #dek63
มาแล้วค่ะ สำหรับน้องๆที่สนใจสมัครโครงการครูรักษ์ถิ่น ปี2562 ที่เปิดรับสมัครเป็นปีแรก   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


สาขาวิชาที่รับสมัคร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี 4ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีสัญชาติไทย
2.กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
3.เป็นนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนตามเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
4.มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็น
ที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี  พ.ศ.2567
5. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50กรณีกำลังศึกษาที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) ให้ใช้เกรดเฉลี่ยสะสมก่อนภาคเรียนสุดท้าย โดยจะต้องมีเกรดเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
6. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความตั้งใจจะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่น
ของตน
7. มีประสบการณ์ในการทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
8. ไม่มีความประพฤติที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน
9. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

อย่าลืม! ส่งใบสมัครกันก่อนวันที่ 20 ต.ค. นี้นะคะ
ขั้นตอนการสมัคร
1.ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่  (ส่วนที่ 1) และเอกสารประกอบการสมัคร
(ส่วนที่ 2 3 และ 4) จากเว็บไซต์
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครเบื้องต้นในระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ ระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม 2562 
3. ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครและเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
4. การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครส่งและหลักฐานการสมัครถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(วงเล็บมุมซองว่า“ใบสมัครครูรัก(ษ์)ถิ่น)”) ตามที่อยู่ที่ระบุ
วันสุดท้ายของการรับเอกสารหลักฐานการสมัครคือวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ตราไปรษณีย์ประทับในวันส่ง 

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
รอประกาศจากมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<